nieuws

Asfaltgranulaat mag grens over

bouwbreed

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 14 februari 2005 een belangrijke uitspraak gedaan over de vraag of teerhoudend asfaltgranulaat mag worden geëxporteerd (het ging om Duitsland). Zoals bekend hanteert VROM de minimum standaard dat de in asfalt aanwezige PAKs dienen te worden vernietigd via thermische reiniging en uit de keten moeten worden verwijderd. In Duitsland wordt het TAG echter geïmmobiliseerd met cement en vervolgens als bouwstof toegepast.

Evenredigheidsbeginsel

Omdat bij immobilisatie de Pak�s in de keten blijven en op den duur (aldus vreest VROM) weer vrij zouden kunnen komen is het risico voor mens en milieu niet opgeheven. Dat is voor het Ministerie reden om vast te blijven houden aan haar minimum standaard. De voorzitter betrekt in zijn oordeel dat VROM in twee andere voorbeelden, bij met PAK�s verontreinigde grond en baggerspecie, inmiddels vindt dat de daarin aanwezige PAK�s, mits geïmmobiliseerd, wel in Nederland toegepast mogen worden zonder dat vereist wordt dat die worden verwijderd uit de keten. Voorts overweegt de voorzitter dat een exportland alleen dan export mag weigeren (op basis van recente jurisprudentie van het Europese Hof) wanneer op basis van wetenschappelijk onderzoek komt vast te staan dat alleen de nationale minimum standaard geschikt is om gevaar voor menselijke gezondheid en milieu te voorkomen en niet verder gaat dan hetgeen noodzakelijk is om die doelstelling te bereiken. Daarbij is het evenredigheidsbeginsel in het geding. Wanneer ook minder vergaande methoden om het milieu te beschermen (zoals bijvoorbeeld immobilisatie) geschikt zijn om het milieu etcetera te beschermen is het inroepen van een minimum standaard onevenredig en onverenigbaar met het gemeenschapsrecht. De markt voor afvalstoffen die bestemd zijn voor nuttige toepassing is immers sedert de uitspraak van het Europese Hof inzake Dusseldorp vrij en open.

Zoals uit genoemde publicatie van de VROM Inspectie (Weg met TAG) blijkt is er nogal wat te doen over het Nederlandse beleid en de vraag of dit beleid ook wel tot iets leidt. Ook al is een voorzittersuitspraak voorlopig, hij is wel uitermate nuttig voor degenen die inmiddels alternatieve afzetmogelijkheden willen benutten. Aangezien het Duitse bouwstoffenbesluit, de Duitsers kennende, zeker niet zonder goede gronden de immobilisatiemethode heeft goedgekeurd zal dit zonder twijfel het Nederlands beleid verder onder druk zetten.

Reageer op dit artikel