nieuws

Aanbestedingsmarkt in beeld

bouwbreed

rijswijk – Met een aanbestedingsbarometer verschaft het raadgevende ingenieursbureau Deerns zijn klanten inzicht in de ontwikkelingen en trends op de aanbestedingsmarkt. De installatiekostenspecialist put daarvoor uit eigen bron.

De Deerns-barometer geeft een overzicht van recente aanbestedingsresultaten van de grotere bouwprojecten (installatiebudget van 5 tot 10 miljoen euro). De gegevens zijn afkomstig uit de eigen centrale kostendatabase. Naast intern gebruik zijn ze sinds kort ook toegankelijk voor de buitenwereld.

“Het is geen marktonderzoek”, verduidelijkt directeur ir. E.S. Hora Siccama. “De gegevens zijn niet statistisch onderbouwd. Het zijn geen CBS-cijfers, maar Deerns-cijfers. Aan de hand van onze eigen informatie bieden we onze opdrachtgevers inzicht in de ontwikkelingen en trends van de huidige aanbestedingsmarkt. Het is een extra service naar onze klanten. Met deze barometer geven we ze een instrument om hun prijsstrategie te onderbouwen.”

De eerste aanbestedingsbarometer beslaat de periode mei 2002 tot september 2004. Vier grafieken geven aan in hoeverre de inschrijvingen en gunningen, onderverdeeld naar zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch werk, zich verhouden tot de door Deerns opgestelde directiebegrotingen.

Versnelling

De grafieken bevestigen dat de installatiebranche zich nog steeds in zwaar weer bevindt. “Aanbieders werken voor zeer lage marktprijzen. Installateurs calculeren op netto inkoopprijzen en uurtarieven, er is geen enkele toeslag voor overhead.”

Voor wat betreft de gunningen blijken de uiteindelijke installatieprijzen in voornoemde periode maar liefst 20 tot 30 procent onder de door Deerns reëel geachte kostprijs te liggen. Deze kostprijs wordt mede gebaseerd op de door Uneto/VNI gepubliceerde loon- en materiaalprijsontwikkeling. De inschrijvingen vertonen grote uitschieters (van plus en min 40 procent). Elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken vertonen daarbij nagenoeg dezelfde trend. Hora Siccama: “Wij signaleren dat private opdrachtgevers grote projecten willen versnellen om zo te profiteren van de huidige lage aanbestedingen. Overheidsinstellingen, die budgetgestuurd opereren, zoeken juist naar een maximale kwaliteit bij een vaststaand budget.” Deerns adviseert zijn opdrachtgevers veiligheidshalve wel een zekere reserve in acht te nemen om mogelijke tegenvallers te compenseren. “Deze ontwikkeling brengt een aantal risico�s met zich mee. Zo zal het uitvoeringstraject strakker geregisseerd worden, omdat installateurs toch een deel van de kosten zullen proberen terug te verdienen.” Ook op bestuurlijk niveau vinden in de installatiebranche grote veranderingen plaats die zeker zullen leiden tot een veranderende prijsstrategie. “Opdrachtgevers informeren steeds vaker naar de solvabiliteit van installatiebedrijven.”

De grootste prijsafwijkingen (van meer dan 30 procent) doen zich overigens voor bij langdurige projecten. “Deze bieden installatiebedrijven een zekere continuïteit. Nu de utiliteitsbouw het hardst wordt getroffen zie je dat installateurs hun aandacht verleggen naar de complexere ziekenhuisbouw. Dat is nog een stabielere markt en dus wordt daar scherper ingeschreven.”

Verwachting

De barometer is afkomstig van de adviesgroep Beheer & Kostenmanagement die zich richt op de installatiekosten in elke fase van de totale levensduur van vastgoed. Manager ir. G.A.F.G. Müller: “Wij signaleren en analyseren hoe de markt zich beweegt. Deze kwantitatieve analyse wordt versterkt met een kwalitatieve onderbouwing. We koppelen de cijfers aan de informatie die we krijgen uit interviews met adviseurs en projectleiders. Als veel installatiebedrijven vestigingen moeten sluiten, verklaart dat bijvoorbeeld de grotere gretigheid bij aanbestedingen.”

Het ingenieursbureau weet dat de huidige marktsituatie waarbij voornamelijk op prijs wordt geselecteerd, niet zal blijven voortduren. “Een kentering kan niet uitblijven. En als die komt, zal dat snel visueel zichtbaar zijn. We zien dat overigens nu al bij de bouwkundige uitvoering gebeuren. Het kostenniveau trekt daar steeds meer naar de prijs die van tevoren is begroot.”

Ook de vele innovatieve vormen van aanbesteden zullen daartoe bijdragen. “De tendens vanuit overheidswege om steeds meer voor publiek-private samenwerking te kiezen zorgt voor een nieuwe dynamiek. We gaan toch steeds meer toe naar een Engels model waardoor ook de rol van de marktspelers verandert. Naast de prijs zal daardoor meer op kwaliteit worden geconcurreerd. Deze ontwikkeling biedt weer nieuwe kansen voor de installatiebranche die wel meer in kennis en/of samenwerking met ontwerpende partijen moet investeren.”

De barometer die halfjaarlijks zal verschijnen en kosteloos naar alle klanten wordt toegestuurd, is een van de middelen waarmee Deerns zijn reputatie als kennisbureau wil versterken. Zo zal de installatiekostenspecialist nog dit jaar de Energiebench lanceren. Deze publiek toegankelijke site biedt gebouweigenaren aan de hand van slechts enkele standaardgegevens als bruto vloeroppervlak, gebouwtype, jaarlijkse elektriciteitskosten en gas/verwarmingskosten snel inzicht in de energiezuinigheid van hun gebouw, getoetst aan de moderne standaarden op dit terrein.

�Publiek-private samenwerking biedt installatiebranche kansen�

Reageer op dit artikel