nieuws

Preventie ongevallen gaat écht iedereen aan

bouwbreed Premium

Het kabinet wil branches en bedrijven zelf meer mogelijkheid geven de preventie van ongevallen en begeleiding van het ziekteverzuim te regelen. Men krijgt de vrijheid om de arbodienstverlening aan te passen aan de omstandigheden en mogelijkheden van het bedrijf. De verplichtstelling hiervoor een arbodienst in de armen te nemen vervalt. Bedrijven zullen in eerste instantie […]

Het kabinet wil branches en bedrijven zelf meer mogelijkheid geven de preventie van ongevallen en begeleiding van het ziekteverzuim te regelen. Men krijgt de vrijheid om de arbodienstverlening aan te passen aan de omstandigheden en mogelijkheden van het bedrijf. De verplichtstelling hiervoor een arbodienst in de armen te nemen vervalt. Bedrijven zullen in eerste instantie verplicht worden een preventiefunctionaris aan te stellen. Aldus de voorgestelde herziening van de Arbowet.

Het ligt in de bedoeling de herziening van de Arbowet te laten ingaan op 1 juli 2005, waarbij de belangrijkste wijzigingen zullen zijn: bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming; maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming; vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming.

Belangrijk onderdeel is de verplichting om een preventiefunctionaris aan te stellen. Eén (of meerdere) deskundige werknemer(s) die aandacht besteedt aan veiligheid en gezondheid bij de dagelijkse werkzaamheden. Vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf wordt vastgesteld hoe deskundig de preventiefunctionaris moet zijn. Taken zijn in ieder geval: medewerking verlenen bij het tot stand komen van de RI&E en het hierbij behorende plan van aanpak; onderkennen arbeidsrisico�s in het bedrijf; voorstellen van de juiste preventieve maatregelen ter bescherming; samenwerking in dit kader met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers.

De preventiefunctionaris doet dit met behoud van zijn zelfstandigheid en onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever en zijn positie binnen het bedrijf. Hiervoor mag ook externe deskundigheid worden aangetrokken, indien er binnen het bedrijf onvoldoende mogelijkheden zijn om deze deskundigheid binnen het bedrijf zelf te organiseren.

Veel bouwbedrijven beschikken al over een arbo-coördinator en het ligt voor de hand dat deze functionaris de rol van preventiemedewerker op zich zal nemen.

Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Voor de bouwbedrijven zelf om de preventie meer naar zich toe te trekken en minder afhankelijk te worden van de arbodiensten.

Voor deskundige diensten en adviesbureaus, zoals Aboma+Keboma, om de bouwbedrijven in deze ontwikkelingen te ondersteunen. Bijvoorbeeld door extra scholing van de arbo-coördinator. Of door het bieden van ondersteuning bij het opzetten van procedures in het bouwbedrijf in dit kader.

Het mag genoegzaam bekend worden verondersteld, dat een verantwoord beleid voor veiligheid en gezondheid in het bedrijf begint met aandacht voor preventie. In dat opzicht kunnen deze ontwikkelingen alleen maar worden toegejuicht. Het betekent natuurlijk wel, dat het bouwbedrijf moet aantonen daadwerkelijk met preventie bezig te zijn en dit onderwerp serieus te nemen.

Eén preventiefunctionaris is ook maar alleen.

Het zou een goede zaak zijn te bevorderen, dat een ieder in het bouwbedrijf zich bewust is van de noodzaak van preventie van ongevallen en beroepsziekten. Als deze gedachte bij een ieder tussen de oren zit, loopt het met de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats ook wel los. Dit brengt mij tot het motto: Hoe meer preventiefunctionarissen, hoe beter, te beginnen met één.

Reageer op dit artikel