nieuws

Eindelijk licht aan einde van de tunnel

bouwbreed

amsterdam – Vergeleken met een jaar terug zijn veel ondernemers in het bouwbedrijf minder pessimistisch. De somberte van de afgelopen jaren maakt langzaam plaats voor een licht gevoel van optimisme. Het gegroeide vertrouwen wordt weerspiegeld in de omzetverwachting voor dit jaar. De omzetten stijgen met gemiddeld 3 procent.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft het grootste aandeel in deze groei. In het grootbedrijf (meer dan honderd werknemers) zal de omzet nauwelijks groeien (0,3 procent). In het mkb bedraagt de groei gemiddeld 6 procent. Het mkb realiseert 51 procent van de totale omzet. Er is een saillant verschil in ontwikkeling tussen de sectoren b&u (woningen en andere gebouwen) en gww (infrastructuur). De infra-bedrijven verwachten dit jaar nog een verdere omzetdaling (-2,5 procent). Een daling die in het grootbedrijf het sterkst is (-4,1 procent).

Het beeld voor dit jaar is dus niet alleen maar positief. In de gww blijven zorgen bestaan; bijvoorbeeld over de negatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid. In de b&u rekent men voor het eerst sinds jaren weer op een uitbreiding van de personeelscapaciteit. Eind vorig jaar hadden de bedrijven in de b&u een werkvoorraad van gemiddeld 5,4 maanden. De werkvoorraad was goed voor een bezetting van ruim 40 procent van de op dat moment aanwezige arbeidscapaciteit. In de loop van dit jaar zal de bezetting verbeteren als gevolg van een groei van het aantal orders.

Veel bedrijven denken dit jaar ook betere bedrijfsresultaten te kunnen boeken. Van de bedrijven in de b&u rekent 83 procent op een positief resultaat. Dit is meer dan in voorgaande jaren. Deze mening wordt gedragen door zowel het mkb als het grootbedrijf. De winstmarges in de b&u liggen dit jaar op een niveau van gemiddeld 3,8 procent. In het grootbedrijf is de winst iets hoger dan in het mkb. Door de minder gunstige omstandigheden in de gww liggen de marges daar op een lager niveau (gemiddeld 2,6 procent). Toch verwachten ook in deze sector meer bedrijven dan voorheen uit de rode cijfers te blijven.

Ondernemers zijn van nature optimistisch over de eigen kansen, daar waar zij die voor hun concurrenten lager inschatten. Het percentage ondernemers in de b & u dat gunstig oordeelt over de toekomst van de eigen sector reikt niet hoger dan 38. Voor zichzelf ziet een meerderheid (79 procent) de toekomst wél zitten. Bij de ondernemers in de gww is het niet anders. Desondanks is het percentage optimisten in beide sectoren toegenomen; zowel ten aanzien van de eigen positie als die van de sector. In iedere fase van de marktcyclus hebben bedrijven te maken met specifieke knelpunten in hun bedrijfsvoering. De huidige cyclus staat nog steeds in het teken van de laagconjunctuur. De problemen die zich dan voordoen hebben te maken met een scherpe concurrentie op prijs.

Andere knelpunten die zich sterk doen voelen zijn: beunhazerij, overheidsbezuinigingen, lange ontslagprocedures en veel regelgeving.

Hoge loonkosten worden vaak als knelpunt naar voren gebracht. Scherpe prijsconcurrentie is vooral een probleem van de bedrijven in de gww. Daarnaast spelen het aanbestedingsbeleid en het gebrek aan continuïteit veel gww- bedrijven parten. Discontinuïteit in de opdrachtenstroom is vooral een probleem van het grootbedrijf. Traag betalende opdrachtgevers geven het mkb weer meer kopzorgen. Er is momenteel geen gebrek aan aanbod van productiemiddelen. Levertijden van grondstoffen en materialen zijn kort. Onderaannemers staan in de rij. Personeel is makkelijker te vinden. Toch is er een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Er zijn nog altijd veel bedrijven die dit als knelpunt naar voren brengen.

Al met al toont de bedrijfstak een begin van herstel. Niet in alle sectoren is men daar gerust op. De stemming in de gww is nog altijd bedrukt. Misschien valt het mee. Vorig jaar bleek de ontwikkeling niet zo dramatisch als men vooraf had verwacht.

TABELKOP:Omzetgroei in 2005

Percentage bouwbedrijven met goede vooruitzichten

eind 2003 en eind 2004 naar sector

Bedrijven in b&u rekenen op positief resultaat

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels