nieuws

Bouwteam blijft populairste vorm van samenwerking

bouwbreed Premium

amsterdam – Ruim de helft van de bouwbedrijven, 58 procent, werkt in bouwteams. De organisatievormen turn-key, design & construct (d&c) en publiek private samenwerking (pps) scoren aanzienlijk lager. Respectievelijk 22, 16 en 9 procent. Dat blijkt uit het rapport Bouworganisatievormen in Beweging van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

De traditionele organisatievorm waarin opdracht, ontwerp en uitvoering strikt gescheiden zijn, is de meest gebruikte methode. “Het werken in bouworganisatievormen zoals design & construct en pps komt aanzienlijk vaker voor in de gww dan in de b&u”, aldus een toelichting van het EIB. Bijna eenderde van de gww-bedrijven werkt in design & construct tegenover 14 procent van de b&u bedrijven. Bij publiek private samenwerking gaat het om 13 procent van de gww-bedrijven en 8 procent van de b&u-aannemers.

Het EIB baseert zich op een onderzoek onder 963 hoofd- en onderaannemers. Volgens het rapport zijn het vooral de grote bouwbedrijven die van de traditionele organisatievorm afwijken. “Zo beweert eenderde van de bedrijven met meer dan honderd man in dienst wel eens met pps te werken.”

De reden hiervoor is dat de grotere ondernemers meer uitvoerend, technisch en administratief (uta) personeel in dienst hebben. Hierdoor hebben ze meer mogelijkheden om zich niet te beperken tot het uitvoerend werk.

Van de bedrijven die hoofdzakelijk als onderaannemer werken, bouwt de meerderheid (77 procent) uitsluitend traditioneel. Bij de hoofdaannemers is dat 30 procent.

Gekeken naar de bouwprojecten blijkt dat in de B&U-sector onderhoud en verbouw van woningen en gebouwen op de eerste plaats staat bij het werken in bouwteams. Bij 32 procent van de gebouwen wordt van deze samenwerkingsvorm gebruikgemaakt.

“Opvallend is”, aldus het rapport, “dat de woningbouwbedrijven relatief vaak aangeven dat ze de nieuwbouw van woningen van anderen in �nieuwe� organisatievormen uitvoeren.”

Viaducten en tunnels

Het gaat dan met name om turn-key. Gww-bedrijven werken bij de bouw van viaducten en tunnels vaak in bouwteams (34 procent). Design & construct staat met 25 procent op de tweede plaats. Daarna volgen turn-key (11 procent) en pps (6 procent).

Verder wijst het onderzoek uit dat het merendeel van de projecten die in de bouwteamvorm wordt uitgevoerd via enkelvoudige uitnodiging wordt aanbesteed. “Openbare aanbesteding komt relatief het vaakst voor bij pps-projecten. Dit geldt met name voor de gww-sector”, aldus het EIB.

Particulieren en bedrijven zijn bij bouwteamcontracten in de b&u-sector het vaakst de opdrachtgever, te weten 58 procent. “Het gaat hier dan bijvoorbeeld om de nieuw- of verbouw van woningen.” In de gww-sector zijn bij deze variant bedrijven, gemeenten en projectontwikkelaars de belangrijkste opdrachtgevers. Respectievelijk 45, 44 en 33 procent. “Bij turn-key zijn de bedrijven zowel in de b&u als de gww de belangrijkste opdrachtgevers.” De opdrachtgevers bij design & construct zijn in de b&u-sector voornamelijk particulieren (43 procent) en bij gww-bedrijven voornamelijk gemeenten (53) procent. Bij pps gaat het in beide sectoren vooral om gemeenten, Rijk en provincies. Particulieren zijn in de b&u voor 25 procent betrokken bij pps-constructies en in de gww voor 14 procent.

Reageer op dit artikel