nieuws

Verwijderingsketen teerhoudend asfalt gebrekkig

bouwbreed Premium

den haag – Uit onderzoek door de VROM-Inspectie blijkt, dat de verwijderingsketen in de dagelijkse praktijk vrij kwetsbaar is voor het weglekken van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG). Een gebrekkige regelgeving en een even gebrekkig ketentoezicht zijn de belangrijkste problemen.

“Vastgesteld is dat de verwijderingsketen kwetsbaar is voor het weglekken en verspreiden in het milieu van het in TAG aanwezige PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, red.), omdat het risico bestaat dat een deel van het materiaal onvoldoende selectief wordt verwijderd en omdat de kwaliteitscontrole (acceptatie) bij de opslag en het be- en verwerken ontoereikend is.” Dat schrijft staatssecretaris drs. P. van Geel van VROM in zijn aanbiedingsbrief van het inspectie-rapport �Weg met TAG� aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Geel wijst erop dat grote hoeveelheden TAG op verwerking wachten. Uit het rapport blijkt dat het om niet minder dan 2,74 miljoen ton gaat. Vanaf 1 januari 2007 zou bij die opgeslagen hoeveelheden TAG een groot probleem kunnen ontstaan, omdat het vanaf dat moment z�n tijdelijke opslagstatus verliest en als stortmateriaal wordt aangemerkt. Daarover is dan niet alleen stortbelasting verschuldigd, ook valt het TAG dan onder een ander wettelijke regiem, dat het storten van bouw- en sloopafval niet meer toestaat. Een rare spagaat, dus zaak om voor die tijd voldoende reinigingscapaciteit te realiseren, zo wordt aanbevolen.

Uit het inspectie-onderzoek in 2003 en 2004 is gebleken dat opdrachtgevers (vaak een lagere overheid) en toezichthouders, maar ook wegbeheerders, hun verantwoordelijkheid vaak onvoldoende serieus nemen. Dat wordt mede bevorderd doordat handhaafbare regels op dit vlak ontbreken. Daardoor kan het voorkomen dat er onvoldoende monsters worden genomen, of op de verkeerde plaats. Ook vindt te vaak menging plaats van onschuldig AG met ongewenst TAG, zowel bij de monstername als bij het wegfrezen van verschillende lagen van het wegdek.

Verder blijken aannemers soms onbewust voor de kosten van TAG-verwijdering op te moeten draaien doordat de opdrachtgever verzuimt ze over de aanwezigheid van TAG in te lichten. Andersom gebeurt in de praktijk veel vaker. Opdrachtgevers leggen het financiële risico van de aanwezigheid van TAG via innovatie besteksvormen steeds vaker neer bij de uitvoerende partij en volgens de VROM-inspectie levert dat een milieurisico op.

Gevaarlijk afval

Tijdens transport en opslag wordt TAG momenteel meestal aangemerkt als bedrijfsafval. Sinds de invoering van Eeural (de Europese afvalstoffenlijst) moet, zo stelt de inspectiedienst vast, een deel van de TAG-stroom echter als gevaarlijk afval worden aangemerkt. Vanaf dat moment is een strenger controleregime van toepassing, dat bij gewoon bedrijfsafval niet geldt. Hierdoor kan de controlerende instantie maar moeizaam volgen wat er precies met vrijkomend teerhoudend asfalt gebeurt.

Volgens de VROM-inspectie verdwijnt dit probleem gedeeltelijk omdat vanaf 1 januari het nieuwe meldingensysteem voor bedrijfs- en gevaarlijk afval van kracht is. In beide gevallen moet nu namelijk op een uniforme wijze via Eural-codes worden gemeld wat er met het afval gebeurt.

Reageer op dit artikel