nieuws

Hef inspectie VROM op

bouwbreed

De bouw heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Eén van mijn eerste herinneringen is dat ik met mijn vader mee mocht naar de bouwpolitie in Rotterdam. Hij nam daar de tekeningen en berekeningen voor de bouw van nieuwe fabrieken door. Bij belangrijke mijlpalen, zoals een betonstort, kwam men even kijken of de wapening klopte. […]

De bouw heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Eén van mijn eerste herinneringen is dat ik met mijn vader mee mocht naar de bouwpolitie in Rotterdam. Hij nam daar de tekeningen en berekeningen voor de bouw van nieuwe fabrieken door. Bij belangrijke mijlpalen, zoals een betonstort, kwam men even kijken of de wapening klopte. En ook waren er af en toe onaangekondigde inspecties.

Minder professioneel ging het toe bij de bouwvergunningsaanvraag voor de bouw van ons zomerhuisje in Brabant. De wethouder gaf aan dat alles wel in orde was, maar hij had een probleem: we waren niet katholiek. Mijn vader vroeg of de wethouder katholiek zou zijn geworden als zijn hele familie en al zijn kennissen en buren niet-katholiek waren. De vergunning werd verleend. Mijn eigen ervaringen hebben dit romantische beeld beperkt verstoord. Er was altijd wel te praten en redelijkheid overheerste. Totdat de gevolgen van de brand in Volendam merkbaar werden. De plaatselijke politici wensten geen enkel risico meer te lopen en iedereen ging de strengste eisen aanhouden, zelfs al vonden ze het zelf onzin of begrepen ze dat deze eisen strijdig waren met veiligheidsdoelen. In plaats van meedenkers zoals destijds de bouwpolitie, werden het bij bouw- en woningtoezicht afvinkers. Maar volgens de Inspectie VROM geschiedt het afvinken onvoldoende: de helft van de bouwvergunningen is volgens de Inspectie niet in orde.

Bij de Wijziging van de Woningwet constateert de minister dat de bouwregelgeving te ingewikkeld is geworden voor de gemeenten om een bouwaanvraag binnen 4 weken te kunnen controleren. De oplossing van dit probleem leek me nog al eenvoudig: bouwregelgeving eenvoudiger en eenduidiger maken. Dat ligt ook in de lijn van het kabinet die 25 procent van de regelgeving in 4 jaar wil afschaffen. Maar dit bleek niet de lijn van de minister te zijn. Zij stelt voor dat er bedrijven gecertificeerd worden en dat die bedrijven dan de bouwvergunning kunnen gaan afgeven in plaats van de gemeenten. Ook stelt zij voor dat de eigenaar van een gebouw geen rechten kan ontlenen aan een vergunning maar altijd moet voldoen aan de laatste eisen van het Bouwbesluit. Om te zien of het gebouw daaraan voldoet, is het gebouwdossier uitgevonden. In dit dossier dat gevuld moet worden door regelmatige �APK-keuringen�, wordt bijgehouden op welke punten een gebouw voldoet en op welke punten het niet voldoet aan het huidige Bouwbesluit.

De Tweede Kamer ziet deze lijn minder zitten. In de schriftelijke rondes over de Wijziging van de Woningwet werden niet alleen kritische kanttekeningen gemaakt, maar werd ook geadviseerd de wetswijziging in te trekken. Ook nam de Kamer twee moties aan. In de eerste motie gaf de Kamer aan dat de gebruikelijke archivering bij het Kadaster en bij de gemeenten van de gegevens van de bouw-, gebruikers- en milieuvergunningsaanvragen voldoende zijn. Overige gebouwdossiers zouden, aldus de motie, niet door de overheid verplicht gesteld moeten worden of ontwikkeld moeten worden. Tevens werd de regering verzocht om onmiddellijk op te houden met activiteiten rond gebouwdossiers.

In de tweede motie sprak de Tweede Kamer uit dat zij geen APK-keuringen van gebouwen wenst omdat de keuringen gepaard gaan met veel administratieve lasten en geen duidelijke meerwaarde hebben. De regering werd verzocht per direct te stoppen met activiteiten die samenhangen met APK-keuringen van gebouwen of gebouwdelen. Deze lijn lijkt helder. Echter niet voor het ministerie.

In het decembernummer van de �Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit� van het ministerie van VROM wordt de reeds bestaande handreiking over de Wijziging van de Woningwet aangeprezen en wordt aangekondigd dat in het voorjaar van 2005 een totaalrapportage van het gebouwdossier – praktijkproef Woningprofiel genaamd – naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Zou dit nu een communicatiefout zijn of begrijpt het ministerie niet dat de Tweede Kamer vindt dat gemeenten net als vroeger bouwvergunningen moeten afgeven en de uitvoering daarvan moeten controleren.

Als de regels vereenvoudigd worden, dan is de inspectie VROM ook overbodig en kan zij, conform de wens van het CDA, opgeheven worden.

Reageer op dit artikel