nieuws

Friese bouwlocatie vaker aan water

bouwbreed Premium

leeuwarden – Friesland wil tot 2015 700 hectare land omzetten in water, om de kans op wateroverlast te verkleinen. Er zijn mogelijkheden voor nieuwe meren, teruglegging van kades en met veel water aangelegde nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.

Nog eens 700 hectare aan waterbergingsareaal moet hierbovenop worden gerealiseerd in de periode van 2015 tot 2030.

Voor het provinciebestuur en het Waterschap Friesland heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de mogelijkheden onderzocht. Doel is een waterhuishoudkundig systeem te ontwikkelen dat berekend is op een forse toename van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag als gevolg van klimaatveranderingen.

Waterrijke woongebieden betekenen meer mogelijkheden voor het populaire wonen aan het water, licht een provinciewoordvoerster de bijkomende voordelen van de plannen toe. Op bedrijventerreinen betekent het meer ruimte voor de binnenvaart. “Er kunnen dus vaak twee vliegen in een klap worden geslagen.”

Door het terugleggen van kaden worden vaarten breder. Ruimte voor nieuwe meren is gevonden in de dieper gelegen polders, waar het water nu al vaak boven de grond staat. Zulke gebieden, meestal �in gebruik� als natuur, krijgen door verhoging van het waterpeil een ander karakter. De keus voor natte natuurgebieden als waterberging wordt zowel in financieel als praktisch opzicht aantrekkelijk gevonden.

Gemaalcapaciteit

Het besluit van Provinciale Staten om de gemaalcapaciteit uit te breiden, is ook een maatregel waarmee wordt geprobeerd de klimaatveranderingen het hoofd te bieden.

Vast staat dat de voorstellen niet zonder slag of stoot zullen worden uitgevoerd. “Het gaat om een groot aantal kleine projecten, waarbij veel partijen betrokken zijn.” Omdat aankoop en uitruil van gronden daarbij onontbeerlijk zijn, wordt het nuttig geacht landinrichtingselementen in te zetten.

De locaties waar alle voorstellen in praktijk zullen worden gebracht, zijn nog niet bekend. Er zijn tal van mogelijkheden. In het voorontwerp van het nieuwe Streekplan zullen GS opnemen dat de provincie in principe bereid is ruimte te geven aan gemeentelijke initiatieven voor de aanleg van nieuwe meren.

De maatregelen worden ook opgenomen in het provinciale plan Berging en Afvoer van Water in Friesland dat eind dit jaar naar verwachting het licht zal zien.

Reageer op dit artikel