nieuws

De Nieuwe Regeling 2005: omvang zegt niets over inhoud

bouwbreed

Met de overhandiging van de DNR 2005 (De Nieuwe Regeling) aan de Rijksbouwmeester en een vertegenwoordiger van de voorzitter van de Regieraad op 17 januari 2005 heeft een nieuwe set van algemene voorwaarden zijn intrede gedaan. Daarmee zijn in het Nederlandse autonome bouwrecht de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur geregeld. Monika Chao-Duivis belicht de juridische […]

Met de overhandiging van de DNR 2005 (De Nieuwe Regeling) aan

de Rijksbouwmeester en een vertegenwoordiger van de voorzitter van

de Regieraad op 17 januari 2005 heeft een nieuwe set van algemene

voorwaarden zijn intrede gedaan. Daarmee zijn in het Nederlandse

autonome bouwrecht de rechtsverhouding opdrachtgever-architect,

ingenieur en adviseur geregeld. Monika Chao-Duivis belicht de juridische kant van de DNR 2005. In een volgend artikel komen de Standaard-

taakbeschrijvingen (STB) die bij deze DNR horen aan bod.

Het Nederlandse bouwrecht wordt in hoge mate beheerst door algemene voorwaarden die door de praktijk zijn voortgebracht. Denk maar aan de UAV 1989, de UAV-GC 2000 (binnenkort UAV-GC 2005), de verschillende versies van de RVOI en de SR en nu dan de DNR 2005.

De DNR 2005 is geschreven voor de verhouding tussen opdrachtgever en zeg maar: adviseurs. Het gaat hier om diegenen die typische ontwerpers werkzaamheden verrichten zoals met name de architecten en de raadgevend ingenieurs, maar de DNR 2005 is tevens bedoeld voor onder anderen kostendeskundigen en projectmanagers.

Daarmee is een einde gekomen aan een lange traditie van sets van algemene voorwaarden voor de verschillende beroepsgroepen.

Honorariumafspraken

Wat is nieuw aan de DNR 2005? Vergelijken we de DNR 2005 met de SR 1997 dan valt om te beginnen op dat de omvang verminderd is. De SR 1997 telde 80 artikelen, de DNR 59. Ten opzichte van de RVOI 2001 daarentegen is de DNR een omvangrijkere regeling: de RVOI telde namelijk maar 26 artikelen.

De meest radicale wijziging zit hem in de financiële bepalingen. In de DNR 2005 omvat het hoofdstuk, gewijd aan die bepalingen, hoofdstuk 12, slechts 7 artikelen. In de SR 1997 waren dat er 25; in de RVOI waren dat er 6, waarvan sommige artikelen erg veel leden hadden (zo bestond art. 10 RVOI 2001 uit 16 leden; het langste, financiële artikel van de DNR is art. 56 met 9 leden).

De omvang van een regeling zegt natuurlijk niets over de inhoud. Inhoudelijk valt op dat de oude honorariumformule van art. 74 SR 1997 (na al eerder door de BNA in de ban te zijn gedaan onder invloed van de ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsrecht) nu echt definitief het veld heeft geruimd uit de algemene voorwaarden.

Dit heeft voor de gebruikers van de voorwaarden grote consequenties, omdat zij in hun onderhandelingen met opdrachtgevers niet meer terug kunnen vallen op een kant en klare formule. Historisch heeft deze stap ook grote betekenis: de oorsprong van de in ieder geval de architectenvoorwaarden, ligt, in wat destijds heette, de �de honorarium quaestie� uit 1884. Honorariumafspraken maken sindsdien deel uit van de algemene voorwaarden en dat is nu dus verlaten.

Auteursrecht

Wat houden de financiële bepalingen in de DNR 2005 dan nog in? Zij zijn van administratieve aard. In art. 49 wordt de adviseur opgedragen zijn administratie zo in te richten dat de te declareren advieskosten kunnen worden vastgesteld aan de hand van aan die administratie te ontlenen gegevens (lid 1). In art. 50 wordt omschreven dat de advieskosten bestaan uit honorarium, toezichtskosten en bijkomende kosten. Van deze begrippen wordt een omschrijving gegeven in de volgende leden en wordt aangegeven wat er onder meer onder valt. Bij de bijkomende kosten moet men bijvoorbeeld denken aan voor een opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten.

Art. 51 is gewijd aan de bepaling van de advieskosten; deze kunnen worden vastgesteld aan de hand van een percentage van de uitvoeringskosten, op grondslag van de bestede tijd, als een vast bedrag of naar enige andere overeengekomen maatstaf. Vergelijkbare regelingen zijn opgenomen voor de toezichtskosten en de bijkomende kosten. Wordt gekozen voor de berekening als een percentage van de uitvoeringskosten, dan geeft art. 52 nog wat verdere uitwerking daaraan, net zoals art. 53 en 54 dat doen voor de andere genoemde vaststellingswijzen. Verder bevat hoofdstuk 12 nog een regeling voor de aanpassingen en wijzigingen en een regeling van de betaling van de advieskosten.

Van groot belang voor met name ontwerpers is hun intellectuele eigendom. Dit is geregeld in hoofdstuk 11, waarbij de wettelijke regeling van zowel het auteursrecht en het octrooirecht leidend zijn geweest. Hiermee wordt recht gedaan aan de intellectuele inspanning van de ontwerpers.

Nieuw aan de aansprakelijkheidsregeling is dat de omvang van de aansprakelijkheid niet langer gerelateerd is aan de vraag of er wel of niet een volledige opdracht was of dat deze (kort gezegd) al dan niet alle fasen doorliep. Die onderscheidingen zijn namelijk ook verlaten in de DNR. Er wordt nog slechts gesproken van een opdracht, ongeacht wat deze inhoudt of hoeveel fasen die doorloopt. Dat maakt de regeling een stuk inzichtelijker en makkelijker hanteerbaar. De te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van de advieskosten met een maximum van 1.000.000 euro.

De opzeggingsregeling is een genuanceerde regeling, die inhoudelijk vergelijkbaar is met de oude regelingen. Doordat de regeling voor alle voorkomende gevallen geheel is uitgeschreven, is de regeling beter leesbaar dan de beide �voorgangers�.

Om de praktijk van dienst te zijn, is de DNR 2005 voorzien van een Model Basisopdracht, die het totstandkomen van een opdracht vergemakkelijkt. Deze Model Basisopdracht is opgenomen in hetzelfde boekwerk als waarin de Toelichting is opgenomen. De Toelichting heeft juridisch geen status, maar dient vooral om het lezen van de algemene voorwaarden te vergemakkelijken. Tot slot wijs ik graag op de Engelse vertaling die inmiddels ook beschikbaar is.

Reageer op dit artikel