nieuws

Bereikbaarheid verbetert door verkeersmanagement

bouwbreed

Zowel samenleving als overheid worstelen met de dagelijkse en toenemende problemen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Een concrete oplossing lijkt verder weg dan ooit. Inmidels is wel het besef doorgedrongen dat bereikbaarheid een groot economisch goed is, dat gerealiseerd kan worden door inspanningen en innovaties vanuit verschillende sectoren. Publieke en private initiatieven – […]

Zowel samenleving als overheid worstelen met de dagelijkse en toenemende problemen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Een concrete oplossing lijkt verder weg dan ooit. Inmidels is wel het besef doorgedrongen dat bereikbaarheid een groot economisch goed is, dat gerealiseerd kan worden door inspanningen en innovaties vanuit verschillende sectoren. Publieke en private initiatieven – al dan niet in combinatie met elkaar – zullen uiteindelijk het verschil moeten gaan maken. In dat perspectief vallen de containerbegrippen �marktwerking� en �integraliteit�. Zo zijn er ook mogelijkheden om op een uitgekiende manier technologie en verkeersmanagement in te zetten voor een betere bereikbaarheid.

“Informatietechnologie kan ons helpen routines te doorbreken wanneer wij ons willen verplaatsen, en bewust te kiezen voor een bepaald tijdstip, vervoermiddel en een bepaalde route”. Dit citaat uit de Nota mobiliteit is onnodig voorzichtig geformuleerd. Immers, er zijn mijns inziens nu al verschillende intelligente oplossingen die in de praktijk dagelijks bewijzen dat de optimalisatie van de bestaande infrastructurele voorzieningen via vormen van dynamisch verkeersmanagement op een effectieve wijze mogelijk is. Daarbij vormt actuele informatie (verkeersverwachtingen) een belangrijk onderdeel. Niettemin zijn de technologische ontwikkelingen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement zo onstuimig dat het verkeers- en vervoersbeleid daardoor in de nabije toekomst een geheel andere dimensie krijgt.

Tenminste, wanneer de informatie-uitwisseling daarover een permanent en transparant karakter krijgt. Zo opende minister Peijs van Verkeer en Waterstaat in Eindhoven enkele maanden geleden een innovatief businformatiesysteem. Dit systeem – dat het resultaat is van een samenwerking tussen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en het bedrijfsleven – verstrekt actuele informatie aan reiziger, chauffeur en wegbeheerder. Op het traject waar dit systeem nu is ingevoerd rijden high tech Phileasbussen, die feitelijk nu al zonder chauffeur zouden kunnen functioneren.

Door deze toepassing in de vorm van een dynamisch reizigers informatiesysteem vormt het openbaar vervoer weer een volwaardig alternatief voor de auto. Het maakt punctueel reizen mogelijk, terwijl het daarbij de juiste informatie geeft aan de beheerder om de dienstverlening op elk gewenst moment te evalueren en bij te sturen. zal naar verwachting een toename van 5 tot 10 procent van het aantal busreizigers worden behaald. De investering verdient zich daardoor in een jaar terug.

Het is volgens mij een voorbeeld van een inmiddels grote reeks toepassingen van informatie- en communicatietechnologie in de mobiliteitssector. De Nota mobiliteit staat er bol van. Maar het is zeker niet alleen toekomstmuziek. Nu al vormen toeritdoseringen, dynamische snelheidsverlagingen, spitsstroken, plusstroken, wisselstroken, matrixborden met adviessnelheden, weer- en filemeldingen een geaccepteerd onderdeel van het instrumentarium dat de huidige wegbeheerders tot hun beschikking heeft. Deze instrumenten leveren een dagelijkse bijdrage om de effecten van het fileleed en ander onheil op de Nederlandse wegen te beperken. Daarmee leveren ze een bijdrage aan een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid.

Op korte termijn valt er naar mijn oordeel dan ook winst te behalen door dynamisch verkeersmanagement op een integrale wijze te ontwikkelen en in te zetten op alle vormen van verkeer. Dus zowel het openbaar vervoer, als het verkeer binnen de bebouwde kom en zowel het parkeerbeleid als het interstedelijk verkeer. Dat betekent dat de verschillende vervoersautoriteiten, wegbeheerders, concessieverleners en -houders zullen moeten samenwerken.

De basis voor die samenwerking zou er wel eens uit kunnen bestaan wanneer alle partijen zich meer gaan realiseren dat de opgeslagen data en �real time� informatie over alle aspecten van verkeer en vervoer voor iedereen van wezenlijk belang is. Dat betekent dat die publiekelijke toegankelijkheid via internet voor dat soort informatie een randvoorwaarde vormt voor de analyse en oplossing van structurele en tijdelijke stremmingen en problemen in het verkeer. Wanneer – mede daardoor – een vorm van standaardisatie van dergelijke gegevens zou kunnen plaatsvinden zullen de effecten van de uitvoering van het mobiliteitsbeleid groot zijn.

Reageer op dit artikel