nieuws

Prijs Betuwelijn nu niet uit de markt

bouwbreed Premium

Ondanks de kostenoverschrijding van de Betuwelijn en de hsl-zuid waarvan de parlementaire commissie-Duivesteijn melding maakt in haar 2209 paginas tellende rapport, blijft EVO (Eigen Vervoers en Verladers Organisatie) positief over het gebruik de Betuwelijn. Ook Dick van den Broek Humphreij vindt naast verkeersspecialisten van de grote kamerfracties dat er lessen uit het verleden moeten worden getrokken om de kosten van komende grote infrastructurele projecten beheersbaar te houden. Maar hij is vooral van mening dat we ons nu moeten richten op de toekomstige groeiende stroom van goederen die de Betuwelijn straks opvangt.

De Betuwelijn kost inmiddels al zo�n 6,5 miljard euro, terwijl de oorspronkelijke raming 2,5 miljard bedroeg. Terecht staat de aanleg van de Zuiderzeelijn, de verbinding tussen Schiphol en Groningen dan ook in de schijnwerpers. Want om CDA-kamerlid Van Hijum te citeren “Alles wat de parlementaire controle versterkt, is goed.”

Het wachten is nu op de bespreking van het rapport van de commissie Duivestein in de Kamer.

EVO is altijd voorstander geweest van de aanleg van de Betuwelijn. De goederenspoorlijn is een absolute verbetering in de verbinding tussen Rotterdam en haar achterland. De ingebruikname nadert met rasse schreden. Het bedrijfsleven heeft daarom baat bij snelle duidelijkheid over de voorwaarden voor exploitatie en gebruik.

EVO is het dan ook niet eens met de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) dat de Betuwelijn, Cobouw, 7 december 2004 (nummer 228) niet nodig was geweest. CPB heeft op verzoek van de commissie Duivestein de mogelijkheden voor een bedrijfseconomische rendabele exploitatie van de goederenspoorlijn onderzocht. Resultateten die zijn verwerkt in hert lijvige stuk van de commissie Duivestein. Inmiddels zijn we een stap verder en hebben het Havenbedrijf Rotterdam en spoorbeheerder Prorail hun plannen voor de exploitatie en het beheer van de Betuweroute aangeboden aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. De minister heeft een adviescommissie in het leven geroepen die binnen een periode van een half jaar aanbevelingen moet doen over het al dan niet gunnen van beheer en exploitatie aan het Havenbedrijf Rotterdam en Prorail. Indien het Havenbedrijf en Prorail niet worden aangewezen als het consortium dat de Betuweroute gaat beheren en exploiteren, schrijft Verkeer en Waterstaat alsnog een tender uit waarop verschillende geïnteresseerden zich kunnen inschrijven. De interesse hiervoor is aanzienlijk. Reeds zes partijen hebben belangstelling getoond. Toch volgt EVO met gemengde gevoelens de meest recente ontwikkelingen. Voor de achterlandverbinding van de Rotterdamse haven betekent de Betuweroute zonder enige twijfel een enorme winst. De goederenspoorlijn kan straks in belangrijke mate de groeiende toestroom van goederen opvangen. Verladers die gebruikmaken van de Rotterdamse haven en behoefte hebben aan een goede doorvoer naar Duitsland zijn daarom uiterst tevreden met de aanleg van de goederenspoorlijn. Zij kijken wel met zorg naar het prijsbeleid. Minister Peijs zal pas in maart 2005 haar voorstellen over prijs en exploitatie aanbieden. Voor het bedrijfsleven betekent dit nog langer wachten op duidelijkheid. Daardoor is het nog niet in staat een juiste prijs-, kwaliteit- en modaliteitanalyse te maken voor zijn goederenvervoer voor de komende jaren. Bovendien staat nu al vast dat als de prijs voor goederenvervoer over de Betuweroute boven de draagkracht van de markt uitstijgt, dit negatieve consequenties heeft voor het volume dat over de spoorlijn vervoerd wordt. De huidige gebruiksvergoeding voor spoorvervoer bedraagt 0,60 cent. Voor de Betuwelijn zal dat naar verwachting meer zijn, mede door het feit dat bij de aanleg soms gekozen is voor erg dure oplossingen. Er is berekend dat bij een prijsstelling van drie euro in 2005 de vraaguitval op het containervervoer een kwart tot een half van het huidige volume bedraagt. Daarbij worden vooral de bestemmingen op kortere afstanden te duur omdat andere vervoerswijzen daar eenvoudigweg concurrerender zijn.

Faciliteiten

Ook vraagt EVO meer aandacht voor de soorten goederenstromen die vervoerd kunnen worden. Dat de Betuwelijn interessant is voor containervervoer en kolen- en ertstransport behoeft geen twijfel. Maar er is meer dan dat. Het zou zonde zijn om niet ook andere goederenstromen de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de Betuwelijn. Daarvoor dienen dan wel de faciliteiten gecreëerd te worden. Dat betekent voldoende opstapmogelijkheden in de vorm van terminals. Maar ook het stimuleren van de aanleg en het onderhoud van spoorlijnen die bedrijven rechtstreeks met de Betuwelijn verbinden is van groot belang.

Denk in dit verband ook aan het gegeven dat er op dit moment in geheel Europa een �dedicated� spoorgoederenlijn wordt aangelegd en dat overige Europese lidstaten niet achterblijven bij het Nederlandse initiatief.

Overige Europese lidstaten blijven niet achter bij Nederlands initiatief

Reageer op dit artikel