nieuws

Grote besparingen bij onderhoud waterkeringen

bouwbreed Premium

delft – Het onderzoeksprogramma Kennisleemten Steenbekledingen heeft in korte tijd al een besparing van 3 miljoen euro opgeleverd. Pas als het programma in 2006 is afgerond, zullen de uiteindelijke besparingen bij het onderhoud van steenbekledingen duidelijk zijn. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat. Primaire waterkeringen worden krachtens de Wet op de waterkeringen van 1996 elke vijf jaar getoetst aan de eisen. Een eerste toetsing in dat jaar leverde voor 30 procent van de dijkvakken in Zeeland en langs het IJsselmeer echter geen definitief eindoordeel op. Een kosten/batenanalyse leverde in 2002 op dat extra onderzoek de moeite zou lonen. Het verbeteren van een twijfelachtige steenbekleding kost ongeveer 1,5 miljoen euro per strekkende kilometer. “Extra onderzoek loont dan snel de moeite”, stelt projectleider N. Nurmohamed van DWW.

Sinds medio vorig jaar is DWW voor Rijkswaterstaat directie Zeeland doende om in het kader van Onderzoeksprogramma Kennisleemten Steenbekledingen vijftien kennisleemten op te lossen. Het gaat veelal om onderdelen die een bepaalde relatie met elkaar hebben. De leemten bij �bewezen sterkte�, �klemming� en �reststerkte� van dijkbekledingen zijn onderling afhankelijk. Voor die onderdelen zullen de resultaten pas aan het eind van het onderzoeksprogramma in 2006 bekend zijn.

Een op zichzelf staand voorbeeld van een kennisleemte in onderzoek is de sterkte van ingoten bekledingen. Daarvoor zijn nu al klinkende resultaten behaald.

“Nu al is duidelijk dat bekledingen van met asfalt ingegoten basaltblokken veel sterker zijn dan aangenomen. Met die kennis kon directie Zeeland besluiten een dijkvak van 2 kilometer langs de Westerschelde niet te vervangen. Dat betekende een besparing van zo�n 2,2 miljoen euro. Bij elkaar is nu al een bedrag bespaard van rond de 3 miljoen euro. We verwachten bij het eind van het programma veel meer te hebben bespaard. In elk geval aanzienlijk meer dan de 6 miljoen euro die het onderzoekprogramma kost”, zegt Nurmohamed.

Het onderzoek is in beginsel gericht op steenbekledingen in geheel Nederland. De onderzoekers konden beschikken over toetsresultaten van dijken langs de Oosterschelde, de Westerschelde en het IJsselmeer. Het accent is echter op bekledingen van dijken in Zeeland gelegd, omdat daar voor relatief veel dijkvakken voor de bekleding geen gunstig definitief eindoordeel kon worden gegeven.

Toetsresultaten van andere gebieden in Nederland konden door de waterschappen niet worden gegeven, omdat de toetsen nog niet zijn uitgevoerd. Het ontbreekt de waterschappen nog aan hydraulische randvoorwaarden. Rijkswaterstaat moet die nog leveren.

Reageer op dit artikel