nieuws

Gezondheidszorg en ondernemerschap

bouwbreed Premium

“De overheid wil dat mensen onder goede arbeidsomstandigheden werken. Dat bereik je niet met zoveel mogelijk en zo gedetailleerd mogelijke regels. Dat bereik je wél met een grotere eigen verantwoordelijkheid voor de bedrijven”. Dat zei staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bij de start van de campagne om het imago van arboregels […]

“De overheid wil dat mensen onder goede arbeidsomstandigheden werken. Dat bereik je niet met zoveel mogelijk en zo gedetailleerd mogelijke regels. Dat bereik je wél met een grotere eigen verantwoordelijkheid voor de bedrijven”. Dat zei staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bij de start van de campagne om het imago van arboregels te verbeteren. De Tweede Kamer bevestigde een paar dagen later deze gedachtegang bij de behandeling van de Arbowet. Zo lijkt eindelijk het besef door te breken dat de noodzaak om de aandacht te verleggen van ziekteverzuimbegeleiding naar bedrijfsgezondheidszorg verantwoord is.

Zorg op maat en een preventieve aanpak die gericht is op de gezondheid en de productieve inzetbaarheid van medewerkers dragen immers bij tot een concurrerend ondernemingsklimaat.

Van bedrijven en medewerkers wordt in de nieuwe filosofie op het gebied van arbeidsomstandigheden gevraagd meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, risico te dragen en eigen middelen in te zetten.

De financiële risico�s en kosten voor bedrijven in verband met verzuim, arbeidsongeschiktheid en leeftijd zullen daardoor in belangrijke mate toenemen. De publieke vangnetten voor de beperking of oplossing van deze risico�s – wao, vut en prepensioen – worden immers afgeschaft of beperkt. Het perspectief is dat deze problemen voor rekening gaan komen van de individuele onderneming. Hoe gaan arbeidsorganisaties die problemen oplossen?

Hoe creëren we de faciliteiten en de cultuur om meer medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te houden of te krijgen en hoe maken we het voor mensen op oudere leeftijd interessant om langer door te werken? Het zijn sociaal-economische en politieke uitdagingen waar niet alleen het kabinet, maar ook de sociaal-economische partners mee worstelen.

Het kabinet heeft al een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe Arbowet. Uitgangspunt is niet wat wettelijk verplicht is, maar wat bedrijfseconomisch en sociaal gewenst is in de specifieke bedrijfs- of branchesituatie. De inzet daarbij is niet alleen de integratie met Europese regels of het schrappen van overbodige regels, maar ook om het leveren van maatwerk en het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid. Het kabinet heeft aangegeven dat het in ieder geval de bedoeling is de regels voor de risico�s die wij in ons land bovenop de Europese regels hebben geplaatst te zullen schrappen. Dat is goed nieuws want daardoor wordt de eigen verantwoordelijkheid voor werknemers en werkgevers veel duidelijker. De nieuwe Arbowet zal een leiddraad moeten vormen voor maatwerk in de dienstverlening, versterking van bedrijfsinterne functies op het gebied van preventie en arbeidsomstandigheden, en minder administratieve lasten. Daardoor zal de productieve inzetbaarheid van mensen worden vergroot. Ook zal de werkgeversverantwoordelijkheid voor het voorkomen van gezondheidsschade bij werknemers explicieter in de nieuwe regelgeving moeten zijn geborgd. Goed gezondheidsbeleid betaalt zich immers uit in de vorm van betere continuïteit, maar ook in hogere inzetbaarheid en betere prestaties van medewerkers. We hebben daarvoor slimme oplossingen nodig in de matching van mensen en werkprocessen op basis van bewezen kennis en praktijkervaring. Slim gezondheidsbeleid gaat over gezondheid en vitaliteit, energie op het werk en verbetering van de productieprocessen.

Transparantie

Ons land kent gelukkig een groeiend aantal bedrijven en organisaties die met een �corporate health policy� voorop willen lopen. Door te investeren in de gezondheid en inzetbaarheid van hun �human capital� kunnen zij beter concurreren. Dergelijke investeringen leveren een hoog rendement op. Een dergelijke aanpak vraagt om het slim en op maat organiseren van professionele competenties in de bedrijfsgezondheidszorg ten behoeve van organisaties en medewerkers. Grote bedrijven kunnen meer in eigen huis doen, middelgrote en kleinere bedrijven zullen de benodigde zorg op maat en dichtbij willen hebben. Met een transparante verantwoordelijkheidsverdeling, waarbij de afweging tussen kosten en baten permanent aan de orde is, moet dat meerwaarde opleveren. Moderne bedrijfsgezondheidszorg vraagt ondernemerschap en professionaliteit, transparantie en resultaatgerichtheid. Organisaties in de bedrijfsgezondheidszorg moeten zakelijk georganiseerde professionele netwerken worden waar bedrijfsartsen en andere professionals hun kennis en ervaring delen en onderhouden om bedrijven en hun medewerkers in staat te stellen gezondheid en productiviteit te verbeteren.

Reageer op dit artikel