nieuws

Bagger meer dan tweederangs product

bouwbreed Premium

delft – Hergebruik van baggerspecie vindt nog op beperkte schaal plaats. Met de publicatie Bouwen met baggerspecie, dagelijkse praktijk! wil Rijkswaterstaat bestaande barrières slechten.

Aan de hand van een scala aan praktijkvoorbeelden bewijst deze �afvalstof� inmiddels op veel plaatsen, veelal onzichtbaar maar succesvol, zijn dienst. Zo fungeert gerijpte klei uit baggerspecie als wegophoging bij Schiphol en demonstreert daarmee zijn vormvastheid.

Het boekwerk, dat is samengesteld door Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, biedt een overzicht van de verschillende toepassingsmogelijkheden van hergebruik van vervuild slib, met vermelding van de eigenschappen van baggerspecie en bouwmaterialen. Het belicht daarnaast de verschillende verwerkingstechnieken en geeft een overzicht van producten vervaardigd met secundaire bouwstoffen.

Bouwen met baggerspecie is nog geen dagelijkse praktijk, ondanks de innovatieve en creatieve oplossingen voor vrijkomende baggerspecie die het licht zien. Een nieuwe technologie als thermische immobilisatie die zich bij uitstek leent voor complexe verontreinigingen, komt moeizaam van de grond door gebrek aan schaalgrootte en is vooralsnog economisch onrendabel. Het ontbreken van grote investeringen en de onzekerheid van het specieaanbod zijn dan ook de grote belemmerende factoren.

Samenwerking

Bagger komt maar moeilijk van haar �onbekend maakt onbemind�-status af. Het negatieve imago dat aan de tweederangs bouwstof kleeft, blijkt moeilijk af te schudden. De productie van de Kennemer mop (de baksteen uit baggerspecie), kunstgrind en -basalt blijven vooralsnog beperkt tot pilotprojecten.

Om het bouwen met secundaire stoffen te bevorderen, is het zaak om naast een mentaliteitsverandering de grenzen tussen de natte en droge wereld te slechten, aldus hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Holland J.H. Dronkers in het voorwoord. Samenwerking tussen overheden (onderling) en de markt is een vereiste om de baggerketen, inclusief de afzet van bouwmaterialen, te sluiten.

Toch gloort er hoop. Het boek maakt melding van het feit dat het Utrechtse bedrijf Dusaltec een installatie gaat bouwen om per jaar maximaal 1 miljoen kubieke meter baggerspecie thermisch te immobiliseren tot toepasbaar kunstgrind. In Limburg zijn initiatieven voor de productie van dakpannen met baggerspecie. Rijkswaterstaat zelf werkt aan een proef om de condities te achterhalen om tot structurele grootschalige verwerking van verontreinigde baggerspecie te komen.

Het praktijkboek geeft inzicht in de laatste stand van zaken omtrent baggerspecie en is een informatiebron voor een ieder die daadwerkelijk met bagger aan de slag wil. De projectenlijst vermeldt tevens contactpersonen, voor wie het fijne wil weten.

�Bouwen met baggerspecie, dagelijkse praktijk� is een publicatie van Rijkswaterstaat. Het boekje kost e 10 en is te bestellen bij AKWA/Dienst Weg- en Waterbouwkunde, telefoon (015) 2518308.

Reageer op dit artikel