nieuws

Opluchting

bouwbreed Premium

We zijn onderzocht. Door wie? Door een �extern onderzoeksbureau�. “Wat heeft acht jaar inspanningen van �Vrouwen in de bouw� ons opgeleverd?”, was de vraagstelling. Het antwoord: “Het aantal vrouwen in de opleidingen is de afgelopen jaren vrij constant gebleven, net als het aantal vrouwen in een uitvoerende functie op de bouwplaats. Wel zijn er, in […]

We zijn onderzocht. Door wie? Door een �extern onderzoeksbureau�. “Wat heeft acht jaar inspanningen van �Vrouwen in de bouw� ons opgeleverd?”, was de vraagstelling. Het antwoord: “Het aantal vrouwen in de opleidingen is de afgelopen jaren vrij constant gebleven, net als het aantal vrouwen in een uitvoerende functie op de bouwplaats. Wel zijn er, in vergelijking met 1995, ruim twee keer zoveel vrouwen werkzaam in UTA-functies. Welk effect de activiteiten van Vrouwen in de bouw op deze ontwikkelingen hebben gehad is helaas niet te achterhalen.” Het onderzoeksbureau kan alleen constateren dat “Vrouwen in de bouw de afgelopen acht jaar systematisch heeft gewerkt aan het vergroten van de instroom van vrouwen in de bouw en het behoud van vrouwen voor de sector. De meeste aanknopingspunten die het proces van opleidings- en beroepskeuze volgens de literatuur op dit terrein biedt, zijn door Vrouwen in de bouw benut.”

Al onze inspanningen ten spijt nemen vrouwen dus getalsmatig nog steeds een bescheiden positie in binnen de bouwsector. Niet dat we onszelf dat kunnen aanrekenen met anderhalve vrouw en een paardenkop aan middelen, maar onze ambities waren en zijn nog steeds hoog. Als werkge

vers- en werknemersorganisaties van mening zijn dat de sector in de toekomst echt meer vrouwen nodig heeft, dan moet nog flink worden geïnvesteerd om onze doelen te realiseren. Dus op naar het 25 procent vrouwen op het totale bestand aan bouwpersoneel en daarmee op naar het innemen van een vanzelfsprekende positie in de bouwsector.

We gaan ervan uit dat sociale partners niet willen

achterblijven in de wereld anno 2004. Een wereld waarin prominenten uit het

Nederlandse bedrijfsleven zich verenigen in een ambassadeursnetwerk om de doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties een extra impuls te geven. Dat een dergelijke activiteit nodig is, mag blijken uit het gegeven dat Nederland, samen met Pakistan, met 27 procent het laagste aantal vrouwelijke managers in de wereld heeft.

In de bouwsector is in totaliteit nog geen 10 procent vrouwelijke werknemers aanwezig, laat staan managers. Dus wil de sector moderniseren, dan is harde actie gevraagd.

De topmanagers noemen als argument voor vrouwvriendelijk beleid “dat divers samengestelde groepen betere resultaten leveren. Dat de vrouw als klant belangrijker wordt en dat het zakelijk gezien verstandig is alle aanwezige talent en potentieel te benutten”. En ook de overheid zet via Deltapunt in op meisjes en vrouwen.

Deltapunt is het uitvoeringsbureau van het Platform Bèta/Techniek, opgericht door de ministeries OCW, EZ en SZW, als een vervolg op Axis. Dit platform heeft als hoofddoelstelling om 15 procent meer jongeren in bèta/techniekopleidingen en op de arbeidsmarkt in 2010 te realiseren. Waarbij meisjes en vrouwen als belangrijk onbenut potentieel worden gezien en expliciet tot doelgroep worden benoemd.

Als de bouwnijverheid gaat voor de 25 procent in 2010, dan draagt de sector optimaal bij aan de streefcijfers van het platform. Ik zie dat voor me als een structureel ingezet beleid, waarin werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen samen werken aan meer meisjes in het bouwonderwijs en in de bedrijven. En waarbij naar mijns inziens

Bouwradius Vrouwen in de bouw vanuit haar expertise en functie een stimulerende rol vervult.

In het rapport bevestigen de onderzoekers mijn mening dat een belangrijke voorwaarde voor een meer evenwichtige getalsmatige verhouding tussen mannen en vrouwen in de sector een daadwerkelijke ondersteuning door de sociale partners is. Het gaat om echt �commitment�. De verwachte tekorten de komende jaren aan kaderpersoneel scheppen in ieder geval de ruimte om meer vrouwen aan te trekken. En dan nu de eindconclusie van de onderzoekers: “De kennis en expertise die Vrouwen in de bouw heeft opgebouwd en de ondersteuningsactiviteiten voor vrouwen die in de bouw werken, kunnen in de toekomst nog niet worden gemist.” Pfff, dát is een opluchting! Nu de rest van de bouwsector nog overtuigen.

Reageer op dit artikel