nieuws

Noord-Holland gaat baggerprobleem te lijf Bergingsdepot Averijhaven verruimd

bouwbreed Premium

velsen-noord – Noord-Holland gaat op verschillende fronten het baggerprobleem te lijf. De verruiming van het depot Averijhaven in Velsen-Noord moet de komende jaren soelaas bieden voor de meest vervuilde waterbodems. Ook is de provincie van plan slimme technieken in te zetten om verwerking of hergebruik van baggerspecie te stimuleren.

Het gisteren officieel geopende Informatiepunt Baggerspecie Noord-Holland (IBNH) moet deze initiatieven kracht bijzetten. Deze �VVV voor baggeren� zoals gedeputeerde Moens de helpdesk omschreef, moet naast informatiepunt ook fungeren als innovatiepunt. Het betreft een samenwerkingsverband van de provincie, Rijkswaterstaat, de waterschappen, Noord-Hollandse gemeenten en de Vereniging van Noord-Hollandse Baggerspecieverwerkers.

De officiële installatie van het informatiepunt vond gelijktijdig plaats met de opening van de verruimde Averijhavendepot. Topman van Rijkswaterstaat Noord-Holland J.H. Dronkers, sprak van een ideale combinatie. “Op deze manier komt de nadruk niet te liggen op het storten van bagger. Dat is het sluitstuk van de keten. Gezamenlijk moeten we op zoek naar alternatieven om het storten van baggerspecie te minimaliseren. We zullen op een slimme manier met het bergen moeten omgaan door tevens te kijken naar andere methoden en technieken voor verwerking en hergebruik.” Hij noemde als voorbeeld landfarming in combinatie met wilgenteelt. De capaciteit van het baggerspeciedepot in Velsen-Noord, nabij het bedrijfsterrein van Corus, werd verdubbeld naar twee miljoen kubieke meter.

De opslag is bestemd voor zwaar verontreinigde baggerspecie (klasse 3, 4 en Eural). Een deel daarvan, circa tien procent (150.000 kuub) van de nog resterende volume, is voor gebruik buiten de provinciegrenzen.

Rijkswaterstaat wil het vizier dan ook niet zozeer richten op het creëren van extra depotcapaciteit maar vooral op het bevorderen van het gebruik van secundaire bouwstoffen. Bij het Averijdepot, waarvan de eerste ideeën van tien jaar terug dateren, werd de daad al bij het woord gevoegd. Bij de aanleg van het dijklichaam zijn namelijk secundaire grondstoffen gebruikt in de vorm van staalslakken.

Het gaat hier overigens om een tijdelijke opslag. De vergunning loopt tot 2012. Wat de uiteindelijke bestemming van deze locatie wordt, is nog niet bekend. Noord-Holland werkt hard aan het schoonmaken van de vaarwegen.

Begin dit jaar werd een begin gemaakt met het baggerwerk in het Noordzeekanaal waarvoor de Minister van Verkeer en Waterstaat 66 miljoen euro beschikbaar stelde. Begonnen werd met het grootste knelpunt, het traject tussen de skiheuvel Spaarnwoude en pont Velsen. Het kanaal moet uiterlijk in 2008 weer op diepte en breedte zijn.

Het Baggerprogramma Noord-Hollandse vaarwegen 2004-2008 voorziet de komende jaren in het verwijderen van 375.000 kubieke meter niet verontreinigde en 220.000 kubieke meter (licht) verontreinigde bagger. Daarbij hebben alle partijen zich verplicht om de helft van het vervuilde bagger te verwerken tot bouwstof.

Begin december wordt het eerste grote project aanbesteed. Het betreft het project De Stolpen in Schagen, een traject van vier kilometer (50.000 kubieke meter).

Reageer op dit artikel