nieuws

Accountant worstelt met NMa-procedure

bouwbreed

amsterdam – De versnelde boeteprocedure van mededingingsautoriteit NMa dreigt vertraging op te lopen, doordat bouwaccountants niet in staat blijken omzetverklaringen af te geven. De boekhoudkundigen vinden de eisen van de karteltoezichthouder daarvoor nog te onduidelijk.

Vierhonderd gww-bouwers die door de kartelwaakhond worden verdacht van overtreding van de Mededingingswet, dienen vóór 10 november hun aanbestedingsomzet over 2001 in te leveren bij de NMa. Aan die omzetopgave moet ook een accountantsverklaring worden toegevoegd. Bouwbedrijven die dat doen, vallen onder de versnelde boeteprocedure en krijgen een korting van 15 procent op de uiteindelijke sanctie.

Maar volgens de brancheorganisatie van registeraccountants, het Nivra, is het onmogelijk om op tijd alle gewenste gegevens te verzamelen. Bovendien is onduidelijk hoe de bouwaccountants moeten omspringen met de omzet- en accountantsverklaringen. Het Nivra heeft zijn leden dan ook opgeroepen geen accountantsrapportages af te geven totdat alle onduidelijkheid uit de lucht is.

In een brief aan directeur-generaal P. Kalbfleisch van de NMa heeft de accountantsorganisatie gevraagd de inleverdatum te verschuiven. “Gezien de enorme inspanning van de bouwondernemingen om de benodigde informatie te verzamelen en het feit dat veelal pas daarna de accountantscontrole kan geschieden, is ons dringende verzoek om uitstel te verlenen”, schrijft Nivra-directeur G. Smit.

Hij vraagt ook antwoord op ruim twintig “vragen en onduidelijkheden”. Zo is het de bouwaccountants niet helder wat de NMa verstaat onder omzet. “Wordt hiermee bedoeld de netto-omzet of de netto-omzet inclusief de mutatie onderhouden werk volgens de jaarrekening?” En moet de omzet van activiteiten die in het verleden al beboet zijn ook meegerekend worden?

Verder willen de accountants weten hoe om te gaan met omzet die in combinatievorming tot stand is gekomen. Tevens vragen zij zich af of de jaarrekeningen van dochterondernemingen, waarover vaak geen cijfers beschikbaar zijn, alsnog moeten worden gecontroleerd. Volstrekt onduidelijk is het eveneens of bij de aanbestedingsomzet ook meer- en minderwerk gerekend moet worden. En of vervolgopdrachten die enkelvoudig zijn verkregen na een aanbesteding meetellen.

In de richtlijn van de NMa is een opsomming opgenomen van de relevante gww-activiteiten. Niet elke bouwer schaart echter dezelfde activiteiten onder de grond-, water- en wegenbouwpoot. Het Nivra vraagt zich af niet genoemde gww-activiteiten “buiten de aanbestedingsomzet 2001 dienen te worden gehouden”. Tevens wil de organisatie weten hoe te handelen met gww-omzet van dochterbedrijven die niet zijn aangeschreven door de NMa.

De kartelautoriteit laat desgevraagd weten deze week nog “antwoord te zullen geven op de meest gestelde vragen”. Daarbij zal samen worden opgetrokken met het Nivra omwille van eenduidigheid. De NMa gaat ook bekijken of de deadline van 10 november nog wel reëel is. “Goede omzetopgaven zijn belangrijker dat die datum”, aldus NMa-woordvoerder S. Bierling.

Reageer op dit artikel