nieuws

De vele knelpunten rond de Brownfields

bouwbreed

brussel – De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) hebben de alarmbel geluid. Er moet namelijk dringend iets gebeuren aan de 20.500 hectare verontreinigde terreinen in Vlaanderen.

Veel van deze terreinen zijn intussen �brownfields� geworden; verlaten industriële sites waarvan de herontwikkeling wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van vaak ernstige bodemverontreiniging.

Toch is het heel goed mogelijk om �brownfields� na de uitvoering van saneringswerken opnieuw als industriezones in te richten of ze te herbestemmen als woonzone, recreatiegebied e.d., zo menen de VCB en de BVS. De herinrichting zou bovendien het nijpend tekort aan industrieterreinen in Vlaanderen meehelpen wegwerken en tegelijk de verdichting van de bewoning in en rond de stadskernen bevorderen. Volgens de VCB en de BVS kunnen private ontwikkelaars daartoe een belangrijke bijdrage leveren.

Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat zij veel sneller en meer brownfields tot ontwikkeling kunnen brengen dan momenteel het geval is. Hiervoor moet wel een aantal belemmeringen worden weggenomen. Een nieuwe Vlaamse wet (decreet) op de �brownfields� zou daarvoor een rechtszeker kader kunnen scheppen. Tegelijk moet de overheid onnodig kostenverhogende belemmeringen afbouwen en voor gelijke concurrentieverhoudingen tussen publieke en private ontwikkelaars van bedrijfsterreinen zorgen, zo menen beide organisaties.

“Private partners zullen des te meer geneigd zijn in de ontwikkeling van �brownfields� te investeren naarmate de uiteindelijke grondwaarde de bodemsaneringskosten benadert of overstijgt. Een cruciaal knelpunt op dit vlak is dat allerlei overheidslasten de bodemsaneringskosten voor brownfields onnodig verhogen.

Een eerste belangrijke financiële hinderpaal heeft te maken met de belasting op leegstaande bedrijfsruimten waarmee men tijdens de ontwikkeling van een �brownfield� wordt geconfronteerd. Een tweede kostenverhogende factor is dat registratierechten worden geheven op de grondwaarde, inclusief de saneringskosten”, zegt directeur-generaal Marc Dillen van de VCB.

Kostenverhogend is volgens hem tevens de verplichting om af te voeren grond uit te zeven wanneer deze met stenen is vermengd. Voor een ondergronds parkeerterrein kunnen de meerkosten voor het uitzeven al snel oplopen tot 300.000 euro .

Deze uitzeefkosten alleen al kunnen een �brownfieldproject� dus onrendabel maken. Een ander belangrijk knelpunt is de uiterst strenge reglementering op de afvoer van grond naar groeven met opvulverplichting, zelfs voor gronden die niet moeten worden gereinigd.

Reageer op dit artikel