nieuws

Statenfractie D66 bezorgd over project Grensmaas

bouwbreed Premium

gennep – De Limburgse Statenfractie van D66 vreest dat het project Grensmaas nog verder vertraagd wordt als er niet alsnog een Europese aanbesteding komt. De fractie verwijst in deze naar uitlatingen van mr. Hisse de Vries in Cobouw van 1 september. Daarin stelt Hisse de Vries dat er vergaande risicos kleven aan het nu bereikte compromis tussen de Europese Commissie en het Rijk.

Die komen erop neer, dat de in Limburg actieve ontgronders feitelijk het leeuwendeel van het werk mogen opknappen, en dat er nog wat kruimels openbaar aanbesteed moeten worden.

Dit compromis gaat uit van de feitelijke situatie dat de ontgronders praktisch alle strategische gronden in handen hebben en volgens Nederlands recht daarmee de eerst aangewezenen zijn om het grind uit hun grond te halen. Om die reden wilde Nederland het project aanvankelijk niet Europees aanbesteden. Dat leverde een conflict met Brussel op, en een volgens velen waterig compromis.

D66 Limburg is met Hisse de Vries in Cobouw bang dat niet-openbare aanbesteding van een deel van de werkzaamheden in strijd is met het Europees recht. In gisteren gestelde vragen aan gedeputeerde staten (GS) spreekt D66 de vrees uit dat het voorgestelde compromis niet in stand kan blijven en de Maaswerken dus alsnog zal moeten overgaan tot openbare Europese aanbesteding van het hele werk.

D�66 wil weten welke stappen GS nemen om een onaanvaardbare verdere vertraging van de maatregelen tegen hoogwater te voorkomen als blijkt dat vergunningen die zijn gebaseerd op �zelfrealisatie� geen stand kunnen houden. Als GS die stappen niet nemen, wil D66 van GS argumenten horen. GS moeten dan uitleggen waarom het Grensmaascompromis niet in strijd zou zijn met vaste jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie inzake de richtlijn Werken met betrekking tot de aanbestedingsplicht van ontgrondingen.

Reageer op dit artikel