nieuws

Scherpere afbakening van groene waarden

bouwbreed

den haag – Het ministerie van Landbouw vergroot de financiële speelruimte ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) deze kabinetsperiode met 700 miljoen euro. Vanaf 2008 is jaarlijks een kwart miljard extra beschikbaar om uiterlijk in 2018 een solide groen netwerk te hebben van de belangrijkste natuurgebieden.

Het geld vloeit zowel naar de inrichting en het beheer van de natuurzones als naar de reconstructie van landbouwgebieden.

Minister Veerman beoogt 60 procent van de EHS-gronden via aankoop te bemachtigen. De resterende lap zal worden beheerd door boeren (10 procent) en organisaties als Natuurmonumenten en de provinciale landschappen (30 procent). Door de grondverwerving niet langer rechtstreeks uit de begroting te financieren maar – ondersteund door langjarige leningen – uit handen te geven aan particuliere instellingen, denkt de bewindsman 22 miljoen euro te besparen.

Wat betreft de kwaliteit van de uiteindelijk 7 miljoen hectare grote Ecologische Hoofdstructuur mikt het kabinet op 27 soorten natuur. Eind dit jaar worden samen met provincies en beheerders de definitieve kaarten met natuurdoelen vastgesteld.

Stapsgewijs

Ook de effecten van de Vogel- en habitatrichtlijn zullen zich sterker laten voelen. Tot 2008 worden stapsgewijs gebieden aangewezen en beheersplannen uitgewerkt. Het kabinet ziet nog ruimte voor nationale afwegingen.

Voor de verwerving en inrichting van de droge EHS is komend jaar 106,2 miljoen euro beschikbaar. Het natte deel krijgt 24,8 miljoen euro. Het beheer van de hoofdstructuur, inclusief de nationale parken, mag in 2005 kosten 154 miljoen euro.

Voor aanvullende investeringen in het Waddengebied trekt het kabinet een half miljard euro uit. Het geld gaat zowel naar natuurontwikkeling als de ontwikkeling van duurzame economische activiteiten. Met de herinrichting van de grote zandgebieden in het oosten en zuiden, verwacht minister Veerman meerdere vliegen in één klap te slaan. De 14 miljoen euro die voor 2005 zijn uitgetrokken draagt niet slechts bij tot de extensivering van de veehouderij en beteugeling van mestoverschotten maar helpt het landelijk gebied ook aan schoner water, alles in lijn met de wensen vanuit de Ecologische Hoofdstructuur.

Met de Agenda Vitaal Platteland geeft het kabinet voor het eerst een integrale visie op de levensvatbaarheid van het buitengebied.

Regisseursrol

Om de provincies in hun regisseursrol te ondersteunen wordt de steun aan het platteland gebundeld in één investeringsbudget, het ILG. Tevens wordt gewerkt aan het opstellen van een Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP), aanhakend op het Europese beleid. In de nabije toekomst kunnen ondernemers, agrarisch of niet, putten uit het potje van het nieuwe instrument Groene Diensten. Subsidies komen los voor degenen die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap, recreatieve toegankelijkheid van het platteland en waterbeheer.

Reageer op dit artikel