nieuws

Premiedifferentiatie ww slecht voor bouwbedrijf

bouwbreed Premium

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) is voorstander van premiedifferentiatie ww als middel om cyclische arbeidspatronen te bestrijden: de vervuiler moet betalen. Het voorgestelde systeem met premiegroepen heeft volgens Ton Hokken nadelen voor de bouwnijverheid. Er is geen direct verband tussen de hoogte van de premie en de veroorzaker van cyclische werkloosheid.

In de bouw treedt het verschijnsel cyclische werkloosheid op. Cyclische werkloosheid ontstaat als een werknemer bij dezelfde werknemer werkt in een wisselend arbeidspatroon met een vast cyclus. Een werknemer werkt dan bijvoorbeeld jaarlijks 9 maanden per jaar bij één werkgever en ontvangt voor de andere drie maanden een werkloosheidsuitkering. Bedrijfsrisico�s worden zo afgewend op de collectieve ww. Om dit te voorkomen is de regeling cyclische arbeidspatronen ingevoerd: werknemers hebben bij cyclische werkloosheid geen recht op een ww-uitkering.

Om te ontmoedigen dat mensen tijdelijk op straat worden gezet, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in mei voor bepaalde sectoren waaronder de bouw, een nieuw systeem gepresenteerd voor wachtgeldfondsen met twee premiegroepen. Bij een nieuw dienstverband moet de werkgever in het eerste jaar een wachtgeldpremie afdragen van 12,25 procent. Bij een dienstverband langer dan een jaar geldt een premie van 1,79 procent. De wachtgeldpremie in de bouw bedraagt momenteel 2,25 procent.

Onwenselijk

Slechts 635 van de 17.000 bouwbedrijven heeft te maken met cyclische werkloosheid, maar alle bedrijven krijgen te maken met hogere premies ww bij het aannemen van personeel.

Werkgevers zullen zich wel drie keer bedenken voordat zij personeel in dienst nemen. Het financieel straffen van werkgevers die het personeelsbestand uitbreiden is onwenselijk. Met name voor het mkb pakt de maatregel pakt slecht uit: tegenover het aannemen van één nieuwe werknemer, waarvoor de werkgever een hoge premie moet betalen, moeten 20 werknemers staan met een lage premie om te voorkomen dat de werkgever met hogere lasten wordt opgescheept. Voor veel mkb-bedrijven leidt het systeem tot lastenverzwaring. Verder heeft het systeem een negatieve invloed op de arbeidsmarkt. De instroom komt onder druk te staan en de doorstroom van werknemers van het ene bouwbedrijf naar een ander bouwbedrijf wordt niet bevorderd. Werkgevers zullen niet snel nieuwe werknemers aantrekken waarvoor de hoge premie moet worden afgestaan, maar gaan meer gebruik maken van flexibel in te zetten zzp�ers, gedetacheerden en uitzendkrachten. Ook het opzetten van een nieuw bedrijf wordt erg moeilijk gemaakt.

Handhaafbaar

Het AVBB heeft een alternatief: de werkgeversorganisatie stelt een systeem voor met een directe koppeling tussen het veroorzaken van de specifieke cyclische werkloosheidslasten en de hoogte van de wachtgeldpremie. Een werkgever die een werknemer ontslaat maar deze binnen een bepaalde periode weer aanneemt, krijgt te maken met een hoge wachtgeldpremie.

Een werkgever moet een nieuw dienstverband bij het UWV melden en ook of de werknemer binnen een bepaalde periode al bij hem heeft gewerkt. Nalatigheid van de werkgever komt bij een controle aan het licht waarna deze de premie met terugwerkende kracht moet betalen en tevens een forse boete krijgt.

Het voorgestelde systeem voldoet aan de door het ministerie opgestelde voorwaarden voor premiedifferentiatie: er is een gerichte prikkel, direct en hoog genoeg. De maatregel levert weinig administratieve lasten op, kent weinig uitvoeringskosten en is handhaafbaar.

Tot slot blijven de gevolgen voor de arbeidsmarkt beperkt. Het AVBB gaat er van uit dat de vakbonden het voorstel van de minister afwijzen en het alternatief van werkgevers omarmen om ongewenste effecten op de arbeidsmarkt te voorkomen. Ook de politiek zal toch niet instemmen met een maatregel die een “boete” betekent op het aannemen van personeel.

Hoofd Arbeidszaken AVBB, Gouda

www.avbb.nl

Voor mkb pakt de maatregel

Reageer op dit artikel