nieuws

NEN verduidelijkt CE-markering van bouwproducten met gids

bouwbreed Premium

delft – Vanaf 2007 zal elk bouwproduct dat binnen de Europese Unie wordt verhandeld, een CE-markering dragen. De Europese Richtlijn Bouwproducten is met het wegnemen van handelsbelemmeringen eenvoudig qua strekking maar complex in zijn uitwerking. De Praktijkgids CE-markering bouwproducten, uitgegeven door het centrum van normalisatie NEN, maakt de systematiek duidelijk.

Een CE-markering is een eigenverklaring van de producent. Hij geeft ermee aan dat hij zijn product op de markt brengt conform de voorschriften van de Richtlijn bouwproducten. De publicatie van de eerst beschikbare productnorm vond plaats op 1 april 2001en was de aanzet voor de CE-markering voor cement. Thans zijn er ruim 120 geharmoniseerde productnormen gepubliceerd, naar verwachting volgen er nog honderden.

Iedereen die binnen de Europese Unie bouwproducten verhandelt, heeft of krijgt met de CE-markering te maken. Tot nu toe is de markering voor een klein aantal bouwproducten al verplicht, maar vanaf 2007 geldt zij voor alle bouwproducten.

De CE-markering komt voort uit de doelstelling de invoering van vrije handel van goederen te bevorderen. Omdat dit niet goed op gang kwam heeft de Raad van Europa in 1985 een resolutie aangenomen tot een Nieuwe Aanpak die in 1989 resulteerde in de Richtlijn bouwproducten die op zijn beurt de grondslag vormde voor de CE-markering.

In de meeste richtlijnen worden onder de Nieuwe Aanpak direct eisen gesteld aan de producten zelf. Bouwproducten vergen echter een andere aanpak dan �gewone� handelsgoederen. Bij de Richtlijn bouwproducten is ervoor gekozen de eisen te formuleren op bouwwerkniveau en de verantwoordelijkheid voor de veiligheid te leggen bij de lidstaat. In Nederland wordt daarom in het Bouwbesluit verwezen naar deze richtlijn.

De praktijkgids is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen in het woud van regels, normen en interpretaties. Aan de orde komen de essentie van de Richtlijn bouwproducten en de relatie tot het Bouwbesluit, wat een Europese Technische Specificatie is en met welke organisaties de producent te maken krijgt. De gids geeft de producent vervolgens uitsluitsel over welke eisen op zijn producten van toepassing zijn zodat hij de juiste markering kan aanbrengen.

Uitleg vindt plaats aan de hand van vijf in detail uitgewerkte voorbeelden die representatief zijn voor een totaal van veertig productfamilies.

De Praktijkgids CE-markering bouwproducten, Europese richtlijn verklaard van auteur ir. Sjef Kickken kost 59 euro en is te bestellen bij NEN-klantenservice (015) 2690391 of via de NEN-website: www.nen.nl

Reageer op dit artikel