nieuws

Miljoenennota

bouwbreed Premium

Veel nieuws zullen we volgende week dinsdag niet meer van het kabinet vernemen. Voor zover diverse bewindslieden in de afgelopen tijd al niet voor hun beurt praatten, ligt nu de gehele Miljoenennota op straat. De inhoud is een bevestiging van de al bekende voornemens op het terrein van sociale zekerheid, pensioenen en vut. Ook de […]

Veel nieuws zullen we volgende week dinsdag niet meer van het kabinet vernemen. Voor zover diverse bewindslieden in de afgelopen tijd al niet voor hun beurt praatten, ligt nu de gehele

Miljoenennota op straat.

De inhoud is een bevestiging van de al bekende voornemens op het terrein van sociale zekerheid, pensioenen en

vut. Ook de mededeling, dat de economie

in 2003 is gekrompen in plaats van een klein plusje te hebben opgeleverd is niet nieuw. Officieel zijn nog geen cijfers voor de bouw over het vorige jaar bekend. Naar alle waarschijn-

lijkheid is de bouwproductie echter meer gekrompen dan totnogtoe becijferd.

Een slechter cijfer voor de economie in 2003 levert curieus genoeg een flinke bijdrage aan de mogelijkheid om voor dit jaar met een plus voor de dag te komen. De becijfering van het CPB die voor dit jaar op een groei van 1.25 en voor volgend jaar van 1.5 procent wordt door het kabinet afgedaan als een zwakke prestatie. Niet iedereen is het daar mee eens. Nederlandsche Bankpresident Wellink liet deze week weten dat we in Nederland goed op koers liggen. Door in verhouding met omringende landen tijdig orde op zaken stellen in de volkshuishouding zal binnenkort resulteren in een voorsprong op de andere landen.

Het kabinet heeft voorlopig geen behoefte aan veel positieve geluiden. Het ingrijpende pakket hervormingen in sociale zekerheid en pensioenen wordt gelegitimeerd door een verwijzing naar de slechte gang van zaken in de economie. Voorts blijft het natuurlijk politiek. De beoogde verkiezingen duren nog even en pas tegen die tijd zal het tijd zijn voor het zoet dat na het zuur zou worden opgediend. Van een stimulering van de economie door extra uitgaven moet het kabinet niets hebben. Op zich wordt daardoor het herstel enigszins tegengewerkt.

Volgens de berekeningen van minister Zalm zou er wel ruimte zijn. Niet alleen daalt naar verwachting volgend jaar het tekort in de overheidsfinanciën tot minder dan 3 procent, het structurele tekort dat de lange termijn ontwikkeling weergeeft, zou zelfs tot onder anderhalf procent teruglopen.

De door het uitlekken van de concept-Miljoenennota nu bevestigde beleidsvoornemens van het kabinet zullen voor de vakbonden geen aanleiding zijn hun acties op te schorten. Het omgekeerde zal eerder het geval zijn. Ook het verzet van de werkgevers tegen de drastische ingreep in het prepensioen lijkt voorlopig weinig op te leveren. Het ziet er naar uit, dat de regeringscoalitie de gelederen gesloten zal houden. Misschien zal er hier en daar nog een scherp kantje worden afgeslepen, daarbij blijft het. Voor de bouw zijn geen bijzondere aspecten boven water gekomen. Mogelijk bevatten de afzonderlijke begrotingshoofdstukken volgende week nog een paar nieuwtjes.

Voor de omvang van de bouwproductie zal dit niet helpen. Daarvoor bieden de woorden van bankpresident Wellink nog het beste aanknopingspunt. Deze duiden op economisch herstel en een verbetering van de relatieve positie. Aangezien de vraag naar bouwproducten in het algemeen niet als eerste aantrekt bij economisch herstel, zal het nog even behelpen blijven. Eerste zal de leegstand moeten worden weggewerkt die in het kantoren- en bedrijfsgebouwenbestand is ontstaan. De woonconsument moet zijn vertrouwen in de toekomst herwinnen om de vraag een oppepper te geven. Zalm zal deze oppepper niet geven, daarvoor ziet hij geen ruimte. Het broze herstel zou in de knop gebroken worden, heet het dan.

Een bescheiden stimulans zou als teken van vertrouwen op herstel, psychologisch van belang kunnen zijn. Van de andere kant moet je ook realistisch zijn. Het vergroten van de export door concurrerend geprijsde, maar vooral – zoals dat tegenwoordig heet – slim gemaakte producten is de werkelijke oplossing voor het herstellen van de economische groei.

De Miljoenennota speelt hierin maar een beperkte rol.

Reageer op dit artikel