nieuws

Grondexploitatieregeling gaat volgend jaar naar Tweede Kamer

bouwbreed Premium

den haag – Minister Dekker (VROM) stuurt volgend jaar de grondexploitatieregeling naar de Tweede Kamer. Deze komt in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en is één van de onderdelen van de uitvoering van de Nota ruimte.

De VROM-begroting 2005 beschrijft dat de regeling vergezeld zal gaan van een vergunningenstelsel aangehaakt bij de bouwvergunning. Daardoor is meteen duidelijk welke locatie-eisen de gemeente heeft gesteld en welke kosten worden verhaald op de particuliere eigenaren. De grondexploitatie moet bovenlokale verevening tussen opbrengsten uit bebouwing en benodigde investeringen in de omgeving mogelijk maken.

Daarnaast gaat Dekker nog concrete voorstellen doen over het regionale kostenverhaal en verevening om de wensen van provincies, gemeenten en andere partijen tegemoet te komen. Zij gaat tevens de Wet voorkeursrecht gemeenten herzien vanwege de vermindering en modernisering van de VROM-regels.

In 2006 bij de invoering van de Wet op de ruimtelijke ordening krijgen Rijk en provincies bovendien ook een voorkeursrecht. Daarmee kunnen ook zij met voorrang grond aankopen voor het realiseren van plannen. Volgend jaar zal ook duidelijk zijn of het Rijk een eigen grondbedrijf gaat beginnen. De Raad voor Vastgoed Rijksoverheid ontwikkelt daartoe voorstellen.

Voorbeeldprojecten

Dekker werkt volgend jaar tevens aan de uitvoering van de Nota ruimte. Een onderdeel van de plannen en van het regeerakkoord is het bevorderen van ontwikkelingsplanologie. Provincies hebben inmiddels 14 voorbeeldprojecten aangedragen. Deze projecten moeten volgend najaar klaar zijn voor uitvoering. Dekker houdt hierbij naar eigen zeggen een vinger aan de pols met de inzet van een onafhankelijke Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, die zij nog dit jaar wil benoemen. Zij wil tevens de mogelijkheden bezien hoe ze met publiek-private samenwerking en bodembeleid de ontwikkelingsplanologie kan bevorderen.

In 2005 worden over de projectenveloppen concrete werkafspraken gemaakt met andere departementen, provincies en gemeenten. De afspraken moeten leiden tot een samenhangende en gecoördineerde inzet in het gebiedsgericht beleid. De investeringen uit de Nota ruimte van ongeveer 20 miljard euro van het Rijk zijn vooral gericht op de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Voor de Noordvleugel, de Zuidvleugel, het Groene Hart en Brabantstad wordt gewerkt met zogenoemde gebiedsgerichte projectenveloppen. In zo�n envelop brengt het kabinet per gebied de verschillende grote ruimtelijke projecten bijeen om te zorgen voor samenhang.

Reageer op dit artikel