nieuws

AVBB twijfelt aan slagkracht van kabinet

bouwbreed

den haag – De rijksoverheid moet hoognodig bij provincies en gemeenten harde plancapaciteit afdwingen om het doel van jaarlijks 80.000 nieuwbouwwoningen haalbaar te maken.

Dat stelt het Algemeen Verbond Bouwbedrijf in zijn beoordeling van afgelopen regeringsjaar.

“Over de woningbouw steekt het AVBB de vlag nog niet uit”, verzekert de koepelorganisatie van L.C. Brinkman. “Het dieptepunt van nog geen 60.000 woningen in 2003 lijkt te zijn gepasseerd. Maar de productie blijft schommelen tussen hoop en vrees. In de eerste helft van dit jaar zijn ruim 21.000 woningen gerealiseerd. Dat zijn er slechts 1600 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.”

Het AVBB mist in het kabinetsbeleid concrete maatregelen om de woningbouw te stimuleren. De regeerders blijven steken bij goede voornemens en het voorzichtig versterken van aanjaagteams. Het standpunt van minister Dekker (VROM) dat zij geen huizenbouwer is en dus niet verantwoordelijk voor aantallen woningen, wekt bij de brancheorganisatie weinig vertrouwen. “De vraag is of de minister in staat is voldoende harde afspraken te maken met gemeenten, provincies en stedelijke regio�s”.

Het voorstel van minister De Geus (sociale zaken) om collectief overeengekomen arbeidsvoorwaarden in 2005 niet algemeen verbindend te verklaren, schiet bij het AVBB in het verkeerde keelgat, ook al zien de werkgevers voorlopig volstrekt geen ruimte om salarissen op te krikken. De brancheorganisatie hecht aan de algemeen-verbindendverklaring omdat in de bedrijven onderscheid tussen leden en niet-vakbondsleden als onwenselijk wordt gezien. Bovendien grijpt de houding van De Geus in op de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor arbeidsvoorwaarden hoort te liggen bij de sociale partners. De koepel benadrukt dat een cao-pakket wel wat meer behelst dan loonkosten alleen.

Het AVBB juicht de introductie van het beheer- en onderhoudsprogramma voor de infrastructuur als een uiterst zinvolle ommezwaai van harte toe. Geheel zonder zorgen is de brancheorganisatie niet. Is de in de voorjaarsnota aangekondigde structurele correctie van het bouwbudget vanwege doelmatig aanbesteden een lelijke adder onder het gras? Het AVBB bepleit om het budget voor de water-, spoor- en straatwegen buiten schot te laten.

“Voor de verbetering van de bereikbaarheid in Nederland zijn meer middelen nodig dan thans worden geboden”, stelt de brancheorganisatie. “Knelpunten blijven, als geen extra maatregelen komen. Het AVBB vraagt het kabinet om met voorrang na te gaan hoe extra middelen voor de infrastructuur kunnen worden gefaciliteerd.” De verwachting is dat het instrument van de private voorfinanciering een probaat middel kan zijn om op korte termijn belangrijke knelpunten op te lossen.

Reageer op dit artikel