nieuws

Waterschap haalt met aanpak polders groot effect uit geld

bouwbreed

purmerend – Een aanmerkelijk deel van het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voldoet niet aan de voorgestelde werknormen voor polders en boezemkaden. Met een beperkt pakket maatregelen is het risico echter al voldoende te beperken.

Dit blijkt na de drie jaar durende studie �Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier� van de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier. Het hoogheemraadschap beheert de regionale waterkeringen. In de Wet op de waterkering (Wwk) is vastgelegd dat de provincie primair verantwoordelijk is voor de regionale keringen, maar de provincie heeft deze taak aan de waterschappen gedelegeerd. De provincie houdt wel toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

In de studie zijn de relevante kenmerken van het watersysteem en de boezemkaden van het hoogheemraadschap geïnventariseerd. Met behulp van een model is het functioneren van dit systeem geanalyseerd. Daaruit is een beeld gekregen van de risico�s van wateroverlast in de huidige en de toekomstige situatie. Voor de toetsing van het watersysteem zijn werknormen opgesteld. Voor elk peilvak en voor verschillende typen van grondgebruik zijn toelaatbare waterstandsstijgingen bepaald.

De studie geeft aan dat bijna een kwart van het poldergebied in de huidige situatie niet voldoet aan de voorgestelde werknormen voor wateroverlast en dat dit aandeel in 2050 tot eenderde deel zal oplopen. Voor de boezemkaden is bepaald dat 19 procent niet op hoogte is en 11 procent niet op sterkte. Om aan de werknormen te voldoen zou voor de polders een pakket maatregelen nodig van 277 miljoen euro nodig zijn, voor de boezemkaden is dat 70 miljoen euro.

Het totale bedrag van bijna 350 miljoen euro om aan de normen te voldoen is voor het hoogheemraadschap te hoog gegrepen, stelt J. Strijker van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. “In de studie hebben we ons daarom beperkt tot maatregelen die de meest efficiënte bijdrage leveren aan verminderen van het risico. Het maatregelenpakket van 100 miljoen euro dat we voor de polders voorstellen kan de toename van het risico als gevolg van klimaatveranderingen ruimschoots compenseren. Uitvoeren van het volledige pakket om de polders aan de werknormen te laten voldoen kost driemaal zoveel en levert naar verhouding weinig extra baten op.”

Boezemkaden

In de studie wordt voorgesteld voor de boezemkaden het bedrag van 70 miljoen euro uit te geven aan het volledige pakket maatregelen om aan de werknormen te voldoen. Dit omdat de kosten hiervan zeker in verhouding staan tot de baten.

Strijker zegt dat het rapport begin deze maand in de bestuurlijke behandeling is geaccepteerd. De studie zal nu als input worden gebruikt bij het opstellen van uitvoeringsprogramma�s.

Daarbij zal bij de boezemkaden nog speciale aandacht gegeven worden aan het beheersen van wateroverlast. Door goed calamiteitenbeheer kan namelijk veel schade worden voorkomen tegen geringe kosten. Maatregelen zoals aanleg van grotere gemalen of verbreden van de sloten kunnen de schade bij dijkdoorbraken met 60 procent beperken. Opstellen van de uitvoeringsprogramma�s zal naar Strijker verwacht in de tweede helft van dit jaar gereed zijn.

Reageer op dit artikel