nieuws

Milieueffectrapportages botsen met Habitatrichtlijn

bouwbreed Premium

utrecht – De richtlijn voor milieueffectrapportages en de Vogel- en Habitatrichtlijnen sluiten niet op elkaar aan. Daardoor kunnen problemen ontstaan bij het verlenen van vergunningen aan projecten die tegelijkertijd een milieueffectrapport (mer) vereisen en binnen de Habitatrichtlijn vallen.

Dat blijkt uit �Op weg naar een volwaardige habitat effectrapportage�, waarop U. Arnhold afstudeerde in het Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht.

De Habitatrichtlijn is Europese regelgeving en bedoeld om dieren- en plantensoorten te beschermen. Het richtsnoer noemt woongebieden waarbinnen een aantal nauwkeurig omschreven plant- en diersoorten zich moeten kunnen ontwikkelen. Zo moet op den duur een Europees ecologisch netwerk ontstaan.

Milieueffectrapportages moeten inzicht geven welke effecten plannen of projecten hebben op het milieu. Het kan daarbij zowel gaan om bijvoorbeeld bouwplannen als om ontgrondingen.

Arnhold verdiepte zich in de aanvraag van de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) voor een ontgrondingsvergunning voor diepe winning in de Sint-Pietersberggroeve in Maastricht. “Gezien het feit dat het voor de diepe winning beoogde ENCI-terrein naast een Habitatrichtlijngebied is gesitueerd”, zo schrijft hij in zijn scriptie, “speelt hier de vraag of en in hoeverre het toetsingskader van de Habitatrichtlijn van toepassing is en welke rol de mer in dit kader toekomt.”

Afstemmingsregeling

Uit zijn onderzoek blijkt dat milieu- en natuurbelangen twee verschillende grootheden zijn. “Door het doorlopen van de mer wordt niet automatisch voldaan aan de vereiste passende beoordeling op grond van de Habitatrichtlijn. Wat in beide richtlijnen ontbreekt, is een afstemmingsregeling tussen de twee toetsingen.”

Wat te doen dus als een project wel voldoet aan de eisen van het milieu effectrapport maar niet aan de Habitatrichtlijn? De wet geeft op die vraag geen antwoord, maar volgens Arnhold is het probleem desondanks niet onoplosbaar.

Hij stelt voor om bij projecten die zowel vallen onder de mer als onder de Habitatrichtlijn, eerst de Habitatrichtlijn te volgen. Als die gunstig uitpakt voor de plannen die voor het gebied zijn gemaakt, moet vervolgens een milieueffectrapport worden opgesteld dat aansluit bij het Habitatrapport. “Het resultaat zou een Habitateffectrapportage kunnen zijn, die in het geval van Habitatrichtlijnen verplicht zou moeten worden gevolgd”, aldus Arnhold. “Deze habitateffectrapportage zou de eerste stap van een eventueel verplichte milieueffectrapportage kunnen zijn waarbij afhankelijk van de uitkomst van deze eerste stap, de milieueffectrapportage al dan niet wordt voortgezet.”

Reageer op dit artikel