nieuws

Maak bezwaar tegen dure bouwvergunning

bouwbreed Premium

De Vereniging Eigen Huis concludeerde in een steekproef dat gemeenten hun tarieven voor bouwvergunningen met gemiddeld 37 procent hebben verhoogd. In Amsterdam Zeeburg moet een toekomstige huiseigenaar inmiddels 10.335 euro betalen voor een vergunning van een nieuwbouwwoning van 130.000 euro. Daar zijn de bouwleges in een jaar tijd 412 procent duurder geworden. Wat kunt u doen tegen de explosieve stijging van bouwleges?

Bouwleges worden door gemeenten geheven voor het behandelen van een vergunningaanvraag. De leges vormen een vergoeding voor een door de gemeente geleverde dienst. Leges worden bijvoorbeeld ook geheven voor het verstrekken van een paspoort, rijbewijs en allerhande uittreksels. Gemeenten regelen de heffing van leges in een legesverordening. In zo�n verordening worden in de meeste gevallen alle in de gemeente bestaande leges geregeld.

Omdat de leges een vergoeding vormen voor een verstrekte dienst, heeft de wetgever een plafond in de hoogte van de legesheffing aangebracht. De gemeente mag niet meer leges berekenen dan de kosten die het behandelen van de vergunningaanvraag met zich meebrengt. Het gaat dan echter niet om de leges en de kosten van één vergunningaanvraag, maar om de begrote baten en lasten van alle (bouw)leges in één verordening.

Er was altijd al discussie over de vraag of deze opbrengstnorm nu gold voor alle leges die in één verordening zijn geregeld (dus paspoorten en bouwleges etcetera tezamen), of ook voor bijvoorbeeld de bouwleges afzonderlijk.

Bij de eerste lezing kan de gemeente door middel van bijvoorbeeld de bouwleges ook kosten van andere diensten, zoals van het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen, dekken. Dit wordt wel kruissubsidiëring genoemd. Bij de tweede uitleg mag de gemeente met de inkomsten uit bouwleges, alleen die kosten dekken die de behandeling van de aanvraag bouwvergunning met zich meebrengt.

Geen kruissubsidiëring

Recent heeft het Gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan in zo�n geschil. De rechter in Den Bosch besliste dat de gemeente voor iedere dienst of voorziening een kostenraming moet maken en dat met geen van de afzonderlijke heffingen winst mag worden gemaakt. De gemeente moet dus voor de behandeling van bouwvergunningaanvragen een aparte kostenraming maken waarbij het legestarief zodanig wordt vastgesteld dat de geraamde legesopbrengst hier niet bovenuit stijgt.

Daarnaast mag de gemeente slechts die kosten die werkelijk met de betreffende dienst samenhangen aan de bouwleges toerekenen. Kruissubsidiëring is dus niet toegestaan. Nu de betreffende gemeente in de procedure voor Gerechtshof Den Bosch niet aan deze eisen had voldaan, werd de aanslag bouwleges door het Hof vernietigd. De betreffende gemeente heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld.

De Advocaat Generaal heeft in een tweetal adviezen aan de Hoge Raad een argumentatie uiteengezet die de Hofuitspraak van Den Bosch onderstreept. Het is nu dus afwachten wat de Hoge Raad hiervan vindt.

Uit de hoge tarieven voor bouwleges die veel gemeenten toepassen, kan opgemaakt worden dat deze gemeenten waarschijnlijk kosten van andere diensten via de bouwleges op de aanvrager van een bouwvergunning verhalen. Met de uitspraak van de rechter in Den Bosch in de hand kunt u hier nu dus iets tegen ondernemen.

Maak binnen zes weken bezwaar tegen de te hoge aanslag bouwleges. In dit bezwaarschrift kunt u de gemeentelijke begroting en eventuele andere relevante stukken opvragen. Als u na onderzoek constateert dat de gemeente niet op de juiste wijze heeft begroot, dan kunt u dit eventueel met de gemeente in onderhandeling over de aanslag uitspelen. Als dit niet lukt, zult u uw gelijk bij het Gerechtshof moeten halen. Wellicht kunt u met de gemeente afspreken om het arrest van de Hoge Raad af te wachten.

Mr. Bastiaan Kats en mr. Peter van der Muur, Real Estate Hospitality and Construction Group, Ernst & Young Belastingadviseurs, (070) 3286784/

0592-379780.

Reageer op dit artikel