nieuws

Kabinet: meer toegankelijke woningen

bouwbreed

den haag – Het kabinet wil 255.000 volledig toegankelijke woningen erbij in 2009 ten opzichte van 2002. Hiervan moeten 104.000 woningen nieuw worden gebouwd. De rest wordt bereikt door verbouw en woningtoewijzing.

De doelen komen vast te staan in de afspraken die minister Dekker (VROM) met gemeenten over woningbouwproductie gaat maken. Dat staat in het Actieplan Wonen met Zorg en Welzijn dat Dekker en staatssecretaris Ross (volksgezondheid) aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Dit jaar verstrekken de beide bewindslieden 750.000 euro voor woonzorgprojecten. De bijdragen voor de komende jaren zijn nog niet bekend.

Voor de extra toegankelijke woningen die nodig zijn voor de vergrijzing zijn naast het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing van VROM ook diverse subsidies van het ministerie van Volksgezondheid beschikbaar. Die laatste zijn volgens een woordvoerder van Ross alleen voor de voorzieningen, zoals de inbouw van technieken in bijvoorbeeld domotica woningen. VROM zorgt voor de gebouwen.

De vergrijzing en de wens van veel ouderen, maar ook mensen met een handicap, om zelfstandig te wonen, vergt tot 2015 in totaal 395.000 volledig toegankelijke woningen. Het nu gepresenteerde actieplan is een eerste aanzet voor de periode tot 2009. Dekker wil tevens bekijken of zij de Huisvestingswet zo kan aanpassen dat ouderen en gehandicapten voorrang krijgen bij de woonruimteverdeling. Uit gegevens blijkt dat het doorstromen van ouderen een grote golf van verhuizingen op gang brengt.

In het actieplan is niet alleen aandacht voor de woningen, maar ook voor de omgeving. Bij de inrichting van de openbare ruimte staat het principe “design for all” voorop. Dat betekent dat deze zoveel mogelijk voor iedereen bruikbaar en toegankelijk moet zijn. “Het gaat hierbij onder meer om de maatvoering en afwerking van voetpaden, de overbrugging van hoogteverschillen, het straatmeubilair, oversteekplaatsen en halteplaatsen van het openbaar vervoer”, aldus de bewindslieden.

Het kabinet is niet de enige verantwoordelijke in het realiseren van de doelstelling van 255.000 toegankelijke woningen de komende vijf jaar. De gemeenten moeten afspraken maken met woningcorporaties en mogelijk commerciële woningaanbieders. Corporaties hebben de taak te zorgen voor voldoende aanbod van geschikte huizen voor met name de lagere inkomensgroepen. De consumentenorganisaties kunnen hun invloed aanwenden bij de totstandkoming van lokaal woonzorgbeleid en plannen op het gebied van ruimtelijke inrichting. Voor de bewoners zelf is een “stimuleringsprijs diversiteit woonzorgprojecten” in het leven geroepen. Deze prijs ter waarde van 15.000 euro te besteden aan woonvoorziening, omgeving of zorgpunten, wordt uitgereikt in 2005 en 2006. Meedingers zijn initiatieven voor woonzorgvoorzieningen aangeleverd door bijvoorbeeld ouderenbonden, belangenorganisaties en buurtverenigingen.

Reageer op dit artikel