nieuws

UWV ontmoedigt rechtstreekse betalingen

bouwbreed Premium

Onderaannemers ontvangen vanaf 1 juni 2004 geen overzichten meer van de rechtstreekse betalingen premies werknemersverzekeringen die hun hoofdaannemer aan het UWV doet voor het werk dat de onderaannemer bij de hoofdaannemer heeft uitgevoerd.

De uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen (UWV) stopt met deze administratieve dienstverlening aan onderaannemers die nog geen G-rekening hebben. Heeft de onderaannemer wel een G-rekening, maar stort zijn hoofdaannemer toch rechtstreeks bij het UWV, dan ontvangt de onderaannemer ook geen betalingsoverzichten meer. Tussentijdse verzoeken van een onderaannemer tot deblokkering van zijn depotsaldo neemt het UWV niet meer in behandeling.

Tegen de onderaannemer zegt het UWV in feite: “Open maar een G-rekening bij een bank voor de stortingen van je hoofdaannemer. Dan krijg je voortaan rechtstreeks van je bank overzichten van de stortingen door je hoofdaannemer.” En tegen hoofdaannemers zegt het UWV als het ware: “Doe alleen maar zaken met bonafide onderaannemers die een G-rekening hebben.”

De beleidswijziging van het UWV is een gevolg van de nieuwe uitvoeringsregeling inlenings- en ketenaansprakelijkheid die per 1 januari 2004 is ingevoerd. “Dat maakt rechtstreekse vrijwarende stortingen door hoofdaannemers overbodig”, vindt het UWV. Hierin is ondermeer bepaald dat u bij in- en doorlening nu ook bevrijdend kan doorstorten van de ene G-rekening naar de andere G-rekening.

U kunt dus altijd storten op de G-rekening van de wederpartij, of dit nu een doorlener, uitlener, aannemer dan wel een �tussen�-aannemer is. Sinds 1 oktober 2003 zijn aannemers en inleners die te goeder trouw handelen, wettelijk gevrijwaard voor hun stortingen op de G-rekening van hun onderaannemer/uitlener, mits zij aan hun administratieve verplichtingen voldoen. Als dat in orde is, is de hoofdaannemer/inlener wettelijk gevrijwaard tot het bedrag dat hij op de G-rekening van zijn onderaannemer/uitlener heeft gestort. Mocht die failliet gaan of zijn betalingen aan de fiscus en het UWV anderszins niet nakomen, dan kan de hoofdaannemer/inlener daarvoor niet meer aansprakelijk worden gesteld.

Rechtstreeks storten

Als een onderaannemer geen G-rekening bezat, kon een hoofdaannemer/inlener tot nu toe ook rechtstreeks aan het UWV �bevrijdend� storten. De hoofdaannemer was dan defacto voor zijn stortingen in de praktijk gevrijwaard. Werd hij via een Beschikking aansprakelijk gesteld omdat zijn onderaannemer failliet ging, dan werden zijn defacto-stortingen daarvan afgetrokken.

Het UWV wil die rechtstreekse stortingen van hoofaannemers nu ontmoedigen, omdat ze de hoofdaannemer geen wettelijke vrijwaring bieden zoals stortingen op een G-rekening dat wel doen. Ook treedt zo een administratieve lastenverlichting op voor het UWV.

Deblokkering

Blijft een hoofdaannemer toch rechtstreeks de loonbelasting en premies storten bij het UWV over het werk van zijn onderaannemer, dan ontstaan voor de onderaannemer tussentijdse deblokkeringsproblemen bij overschotten. Stort de hoofdaannemer boventallig, dan moet de onderaannemer vanaf 1 juni een jaar wachten voordat hij het te veel terugontvangt. Het UWV neemt deblokkeringsverzoeken pas in behandeling nadat de afrekening van de loonopgaaf is gemaakt. In de praktijk is dat ongeveer in maart van het jaar dat volgt op het premiejaar.

Stort een hoofdaannemer op de G-rekening van een onderaannemer, dan ontvangt de onderaannemer daarvan direct een afschrift van zijn bank. Ontstaat op de G-rekening een overschot dan kan de onderaannemer via een deblokkeringsverzoek al in de loop van het jaar actie van de bank verwachten.

De maatregel van het UWV dwingt onderaannemers nog meer te beschikken over een G-rekening waaruit ze hun betalingsverplichtingen aan UWV en fiscus nakomen. Hoofdaannemers die zaken doen met bonafide onderaannemers weten dat zij zijn gevrijwaard voor hun stortingen op zijn G-rekening, mocht de onderaannemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomen.

Voor buitenlandse onderaannemers die in Nederland nog niet beschikken over een G-rekening en hier geen vaste inrichting hebben, ontstaan complexe administratieve problemen. Banken zullen niet graag een G-rekening voor hen openen.

Controle zwartwerkers

Iedere hoofdaannemer is verplicht ook de identiteit van de werknemers van zijn onderaannemers te controleren. Een hoofdaannemer moet van die werknemers de geboortedatum, sofinummer, naam, adres en woonplaats kennen. Hij moet tevens beschikken over een kopie van een geldig paspoort van de werknemer met zonodig het bewijs van een geldige werkvergunning. In het kader van aanneming en inlening is het belangrijk in de aanneem-/inleningsovereenkomst te bedingen dat de hoofdaannemer/inlener die gegevens in zijn administratie beschikbaar heeft. Als in de toekomst vanaf de eerste dag dat een werknemer op een bouwplaats aanwezig is die identiteitsgegevens bij een controle nog niet aanwezig zijn omdat de werknemers volgens de aannemer �net vandaag zijn begonnen�, komt dat de aannemer direct op een naheffing van een half jaar loonbelasting en premies te staan.

Er is een wetsvoorstel op komst dat de belastingdienst en het UWV het recht geeft bij de afwezigheid van geldige identiteitspapieren bij een zwartwerkerscontrole te vermoeden dat ze al een half jaar in dienst zijn. Wie meewerkt aan illegale arbeid op de bouwplaats, hangt bovendien binnenkort een boete van 3500 euro per overtreding boven het hoofd. Tevens zal een werkgever die een keer voor illegale werknemers is beboet geen tewerkstellingsvergunningen meer voor nieuwe arbeidskrachten ontvangen. Het lik-op-stukbeleid krijgt steeds meer grip op onze samenleving.

Mr. Jan Schouten, Ernst & Young Belastingadviseurs, lid van Human Capital te Apeldoorn. Telefoon (055) 5291400.

Reageer op dit artikel