nieuws

Raad: Verruiming bouwen eenzijdig

bouwbreed

den haag – “De aandacht die minister Dekker (VROM) in haar Nota ruimte geeft aan economische ontwikkeling en verruiming van bouwmogelijkheden is terecht maar te eenzijdig. Het risico bestaat dat het historisch gegroeide Nederlandse landschap verdwijnt”.

Dat staat in de reactie van de VROM-Raad op de Nota ruimte. “De verruiming van de mogelijkheden om te bouwen, kan aan een aantal maatschappelijke wensen tegemoetkomen en het landschap verrijken”, schrijft het adviescollege.

Het risico is volgens de raad wel dat de nota de geschiedenis ingaat als “de nota waarmee Nederland afscheid nam van zijn historisch gegroeide landschap en daarmee ook van zijn economisch potentieel”. Een verarmd en rommelig landelijk gebied kunnen daarvan het gevolg zijn.

De raad betwijfelt bovendien of de lagere overheden de extra verantwoordelijkheden die de Nota ruimte biedt wel aankunnen.

“Het ontbreekt die overheden aan financieel en juridisch instrumentarium. Veel expertise die van lagere overheden wordt verwacht, mag niet overal vanzelfsprekend beschikbaar worden geacht.”

De vrijheid voor gemeenten en provincies om zelf invulling te geven aan eigen woon- en werkwensen kent volgens de raad ook een risico. De cyclus van overschotten en tekorten van kantoren en bedrijfsterreinen wordt hierdoor mogelijk versterkt.

Ook kan de scheiding tussen hogere en lagere inkomensgroepen per gebied toenemen. Dat leidt niet alleen tot zwakkere steden, maar ook tot een kwaliteitsvermindering van het landschap.

De VROM-Raad adviseert de ontwikkelingen in het landschap te bewaken. Buiten bouwen moet zorgvuldig gebeuren en het liefst volgens het advies van de raad, waarbij ontwikkelaars moeten bewijzen waarom ze in het groen willen bouwen. De minister heeft echter bij de presentatie al gezegd de voorkeur te geven aan haar eigen beleid.

Het adviesorgaan vindt dat er een toets moet komen voor de kwaliteit in de uitvoering van het ruimtelijk beleid, zodat gemeenten en particulieren met hun eigen plannen de kwaliteit in de uitvoering hoog houden.

Het adviesorgaan is lovend over de aandacht voor ontwikkelingsplanologie, maar vindt dat de minister daarvoor wel snel instrumenten moet ontwikkelen.

Vanwege alle risico�s aan het beleid beveelt de VROM-Raad aan dat het Rijk toezicht houdt op de uitvoering. Een goed systeem hiervoor is essentieel om de Nota ruimte te laten slagen, aldus de VROM-raad.

Reageer op dit artikel