nieuws

Woningbouw drukt humeur sector b&u

bouwbreed

amsterdam – De omvang van de orderportefeuille in de b&u-bouw is eind april met eentiende maand geslonken tot 7,5 maand. De afname komt volledig voor rekening van de woningbouw. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in opdracht van de Europese Commissie verrichtte onder ruim vierhonderd hoofdaannemers.

In de woningbouw kromp de orderportefeuille met eenvijfde maand en kwam uit op 8,3 maanden. In de utiliteitsbouw groeide de orderportefeuille bescheiden met 0,1 maand tot 6,6 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de b&u daalde voor het eerst sinds november 2003.

In de wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand afgenomen tot 5,1 maanden. In de grond- en waterbouw nam de omvang van de orderportefeuille toe: met 0,3 maand tot 4,1 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw bleef hiermee op hetzelfde niveau als een maand eerder; 4,6 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de totale bouwnijverheid is in april gelijk gebleven aan het niveau van vorige maand (6,9 maanden).

In de b&u ondervindt één op de vijf bedrijven stagnatie van het onderhanden werk; in de gww geldt dit voor één op de vier bedrijven. Als belangrijkste stagnatieoorzaak wordt in beide sectoren nog altijd het gebrek aan orders genoemd. Het aandeel bedrijven dat het onderhanden werk als klein beoordeelt (29 procent), is groter dan het aandeel bedrijven dat dit als groot bestempelt (8 procent). In de gww is dit verschil per saldo nog groter (45 procent tegenover 3 procent).

Slechts 6 procent van de bedrijven verwacht de komende maanden een uitbreiding van het personeelsbestand, 13 procent verwacht een daling. Ook hier wijken de percentages in de gww flink af. In deze sector verwacht 2 procent een toename van de personeelsbezetting, terwijl 40 procent een afname verwacht.

In de b&u is men per saldo voorzichtig positief over de te verwachten prijsontwikkelingen. Acht procent van de b&u-bedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen; 4 procent verwacht een prijsdaling. De gww-bedrijven verwachten per saldo een prijsdaling. Opvallend in deze sector is wel dat het aandeel bedrijven dat een gelijkblijvend prijsniveau verwacht fors is gestegen ten opzichte van vorige maand; van 77 procent eind maart tot 93 procent eind april.

Reageer op dit artikel