nieuws

Veel gepraat bij Gelders toezicht op milieuregels

bouwbreed

arnhem – Gelderse handhavers van de milieu- en bouwregelgeving slagen er ondanks een speciaal plan maar niet in om goed samen te werken. De samenwerking tussen provincie, gemeenten, waterschappen, de VROM-inspectie, politie en Openbaar Ministerie komt niet van de grond als het gaat om toezicht op milieuwetgeving en het naleven van bouwvergunningen. De afgelopen vierenhalf jaar is 4,5 miljoen euro geïnvesteerd in een betere samenwerking, maar dit heeft nauwelijks iets opgeleverd.

“Veel gepraat, weinig uitvoering”, is de belangrijkste conclusie uit het evaluatieverslag. Dat de partijen elkaar beter hebben leren kennen wordt als enig positief punt genoemd. Zo�n mager resultaat staat in schril contrast met de miljoeneninvestering.

Eind 1999 sloten de partijen het convenant �Samenwerking in de handhaving provincie Gelderland� om overtreding van de milieuwetgeving effectief te bestrijden en kennis en deskundigheid op het gebied van handhaving uit te wisselen.

De samenwerking moest een bijdrage leveren aan een geloofwaardig en rechtsgelijk optreden van de overheid. De provincie kreeg hierin de regie. Uit de evaluatie blijkt nu dat er te weinig concrete resultaten zijn geboekt. Samenwerking heeft nog steeds een sterk vrijblijvend karakter, zo wordt geconcludeerd.

Waar sommige gemeenten nog wel enkele succesvolle kleinschalige projecten kunnen noemen, zijn vooral de waterschappen en de VROM-inspectie erg kritisch. Voor hen heeft de samenwerking geen enkele bijdrage geleverd aan een effectievere handhaving van de milieuregels. “Het is trekken en sleuren aan projecten”, zeggen verschillende betrokkenen.

En waar wel concrete afspraken zijn gemaakt, blijkt vaak dat deze in de praktijk niet worden nagekomen.

Om de samenwerking wel van de grond te krijgen, moet de provincie een strakkere rol krijgen, zo geven de partijen aan. Daarnaast moeten de doelen duidelijker worden geformuleerd en moet de nadruk meer liggen op de uitvoering dan op het voeren van overleg.

Probleem voor de komende jaren is het budget. De rijksbijdrage vervalt over een jaar en de waterschappen hebben inmiddels al aangegeven weinig te voelen voor een nieuwe bijdrage. Gerekend wordt op zeker een halvering van het budget.

Reageer op dit artikel