nieuws

Planbureaus kritisch over Nota ruimte

bouwbreed

den haag – Het kabinet stelt ten onrechte woningbouwlocaties vast in de Nota ruimte. Bovendien is het aantal benodigde woningen te hoog ingeschat en is er weinig aandacht voor de moeizame woningbouwproductie van dit moment. Hierbij ontbreekt een goede analyse.

Dat stellen het Ruimtelijk planbureau, het Sociaal-cultureel planbureau en het Centraal planbureau in een reactie op de Nota ruimte.

Het kabinet gaat nu ten onrechte uit van de hoogste groeiscenario�s die leiden tot een behoefte van 440.000 woningen extra in de Randstad. Bovendien is daarbij gemakkelijk aangenomen dat de gemeente Almere stevig doorgroeit. “De verhuisbereidheid naar Flevoland is erg gering”, stelt het Ruimtelijk Planbureau. Bovendien stelt het Rijk vervolgens geen geld beschikbaar voor de extra infrastructuur en voorzieningen. Het Woningbehoefteonderzoek van het ministerie van VROM toont bovendien aan dat eerder een overschot dan een tekort is aan woningen in het woonmilieu �buiten centrum�, waaronder de meeste woningbouwlocaties vallen.

Het kabinet zou daarom beter een stapje terug kunnen doen en een set van mogelijke toekomsten kunnen geven. “Waar de onzekerheid over de toekomst groot is, is het beter gemeenten, en met name burgers, meer mogelijkheden te geven zelf de noodzakelijke keuzes te maken als de problemen zich daadwerkelijk aandienen”, aldus de planbureaus. Het ruimtelijk planbureau en het Centraal planbureau werken overigens samen aan een beter woningbehoeftemodel.

De oorzaken van de vastzittende woningbouwproductie moet volgens de planbureaus niet alleen worden gezocht in de relatie tussen lokale overheden en projectontwikkelaars, maar ook in het beleid. “Een ruimtelijk beleid dat te weinig ruimte biedt voor woningbouw, belemmert een goede marktwerking tussen de projectontwikkelaars en lijkt daarmee de woningbouw te verstikken. In de noodzakelijke analyse van de huidige woningbouwproductie zou ook aandacht moeten worden geschonken aan de haalbaarheid van het streven om 40 procent van de nieuwbouw te plegen in het bebouwde gebied, op basis van de grenzen van de bebouwde kom in 2000”, aldus het planbureau. De problemen in de stad zouden namelijk ernstiger kunnen worden bij een hogere dichtheid.

De drie planbureaus hebben ook in het algemeen twijfels over de effectiviteit van de kabinetsplannen voor de ruimtelijke inrichting. Het Rijk heeft namelijk met veel gebieden bemoeienis, waardoor zij te veel met provincies en gemeenten om de tafel moet. Het uitgangspunt moet zijn dat taken en verantwoordelijkheden aan één bestuursorgaan worden toegekend.

De Tweede Kamer spreekt vanmiddag met minister Dekker (VROM) over de Nota ruimte.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels