nieuws

OESO bepleit afschaffing aftrek hypotheekrente

bouwbreed

parijs – De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is voorstander van geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Daardoor zou de belasting op arbeid kunnen worden verlaagd, hetgeen beter is voor de economie.

Volgens het gisteren verschenen landenrapport van de OESO vergroot hypotheekrenteaftrek de uitschieters in de economische golfbeweging. De huizenprijsontwikkeling, die de afgelopen jaren sterke uitslagen vertoonde en de economische cyclus verscherpte, kan onder bepaalde omstandigheden worden versterkt dankzij de aftrekmogelijkheden.

Ook de pensioenpremies speelden volgens de economen de afgelopen jaren een rol in het vergroten van de golfbewegingen in de Nederlandse economie. Dit komt doordat in slechte economische tijden de premies vaak omhoog moeten hetgeen de consumentenbestedingen dan aantast. Het voorgenomen toetsingskader voor de pensioenfondsen kan daar overigens een einde aan maken.

In zijn algemeenheid vindt de OESO dat Nederland het groeipotentieel moet versterken. Sleutels daartoe zijn vergroting van de arbeidsdeelname en groei van de arbeidsproductiviteit. In dat verband juicht de OESO de plannen van het kabinet rond de wao en vroegpensioen toe, maar waarschuwt ook dat het zogenoemde levensloopsparen aan voorwaarden moet worden gebonden om te voorkomen dat dit massaal wordt ingezet voor vervroegd uittreden.

Zwakke plekken

De organisatie noemt als zwakke plekken van Nederland niet alleen dat mensen op te jonge leeftijd stoppen met betaald werk, maar ook dat het aantal gewerkte uren per jaar het laagste is van alle OESO-landen. Bevorderen van concurrentie wordt verder gezien als een belangrijk middel om bedrijven aan te zetten tot productiviteitsgroei. Deregulering en de Mededingingswet hebben daar al een aanzet voor gegeven. Grotere bevoegdheden voor de kartelwaakhond NMa en het opheffen van regels die concurrentie in de vrije beroepen beperken kunnen volgens de OESO een verdere bijdrage leveren. De economen dringen daarnaast aan op het strak in de hand houden van de overheidsfinanciën. Door de conjuncturele ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben die een gevoelige knauw gehad. Er is echter ook sprake van een structurele component waar de OESO zich ongerust over maakt. Beheersing van de overheidsfinanciën moet daarom prioriteit houden. Niet alleen om te blijven voldoen aan de eisen van het Groei- en Stabiliteitspact, maar ook om te voorkomen dat de belastingen worden verhoogd. Dat zou arbeid ontmoedigen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels