nieuws

Nederlandse bouw weet zelf wat er loos is

bouwbreed Premium

eenandere koers ligt.

Om nog even in dezelfde terminologie te blijven: de beste stuurlui staan aan wal. Alles en iedereen bemoeit zich met de bouw. Van politicus tot de man op de straat. Vele analyses wat er aan de bouw mankeert en suggesties voor de meest geschikt kuur. Maar de bouw weet zelf wat er loos is. Dit blijkt uit de AVBB-uitgave.

De deskundigen die aan het woord komen, leggen de problemen genadeloos bloot. De bouw heeft meer dan alleen een reputatie- of communicatieprobleem. Als sector worden wij als klantonvriendelijk beschouwd, waarbij de beeldvorming ontstaat van een oneerlijke opstelling tegenover de klant. Deskundigen geven aan dat de bouw een veel te gesloten bedrijfstak is met eigen regels en gedragingen, die zich wezensvreemd opstelt tegenover de samenleving. Naar hun mening dient de bouw transparanter te worden op individueel ondernemingsniveau.

Naast de aanbeveling om met andere ogen naar de bedrijfstak te laten kijken, wordt ook een pleidooi gehouden om beter en duidelijker met de samenleving te communiceren. Aandacht voor Public Relations is daarbij van belang om die communicatie tot stand te brengen. Hoe de omgeving oordeelt over de reputatie van de bouw, wordt onder meer bepaald door de manier waarop bouwondernemers met hun personeel omgaan.

Veranderingen in de bouw kunnen alleen slagen wanneer de bedrijfstak zich als volwaardig profileert en de werknemers als zodanig behandelt. En het volwaardig profileren is meer dan het resultaat van CAO-onderhandelingen. Daarbij wordt een pleidooi gehouden voor leiderschap en visie. Dit geldt niet alleen voor de (nieuwe) koepel-/brancheorganisatie maar meer nog voor de ondernemers en leidinggevenden in de bouw. Sterke kapiteins, die grip hebben op bedrijfsprocessen en weten wanneer de koers moet worden verlegd. Zij beseffen dat verandering vraagt om lange adem.

Tijd, geld en veel goede wil zijn nodig om de bedrijfstak te transformeren tot een professionele transparante bedrijfstak. Maar hoe de koers te verleggen? Het vergt in mijn opinie kapiteins die tegelijkertijd als stuurman fungeren. Stuurlui die het roer daadwerkelijk durven omgooien. Want het erkennen van noodzakelijke veranderingen is een goede start. Het aanleren van nieuwe leiderschapstijlen of het invoeren van eigentijds personeelsbeleid is prima. Maar de stuurlui zullen de koers zodanig moeten verleggen dat afscheid wordt genomen van oude gewoonten en rituelen.

Echt een streep zetten onder het verleden en zichtbaar initiatieven nemen (lef hebben en risico�s nemen) in het besef dat vooraf niet aan te geven is of het initiatief ook het vereiste resultaat oplevert. Een koers naar onbekende bestemming? Beter dan de ramkoers waarop men nu ligt. En kapitein en stuurlui staan toch op de brug om direct bij te sturen?

Verandering is vaak pijnlijk, want bestaande gewoonten en rituelen �voelen� veilig aan en nieuwe ontwikkelingen cq initiatieven die zich nog niet hebben bewezen, geven een gevoel van onzekerheid. Ondernemers zitten niet te wachten op nog meer onzekerheid, naast de onzekerheid over continuering van werkzaamheden.

Toch is ingrijpen noodzakelijk om tot verandering te komen. Vergelijk het met een operatie. Niemand vindt het leuk om geopereerd te worden; de spanning voor de operatie geeft onzekerheid. Maar nadat de ingreep succesvol heeft plaatsgevonden, is de patiënt blij. Deze metafoor kan worden losgelaten op veranderingen in de organisatie. Net als bij een operatie is het verstandig om een externe deskundige u te laten adviseren over wat er moet veranderen. Een analyse van de bedrijfsvoering van uw organisatie door een externe organisatieadviseur kan via diens rapportage wel eens pijnlijk zijn. Maar het is de beste manier om helder onder ogen te krijgen waarvan �afscheid� moet worden genomen om vervolgens een nieuwe weg in te slaan. Het zijn geen stuurlui aan wal, maar professionele loodsen die onmisbaar zijn in lastig vaarwater.

In eenzaamheid een veranderingstraject doorlopen, is dubbele pijn. Het is om die reden goed om u te laten ondersteunen. Niet alleen kan externe ondersteuning u een helder en objectief beeld geven van wat er kan en moet veranderen, maar het geeft ook de ruimte om kritisch te toetsen of de veranderingen daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een gewijzigde bedrijfsvoering in de gewenste richting. Verder speelt uw personeel een cruciale rol in en tijdens het veranderingstraject.

Ik heb eerder aangegeven dat veranderingen in een organisatie alleen succesvol kunnen zijn, wanneer medewerkers duidelijk beseffen waarom een verandering moet worden doorgevoerd. Dit vraagt van de ondernemer/leidinggevende extra energie om de medewerkers te informeren om hen deel te laten nemen in het veranderingstraject. Dat niet iedere medewerker meegaat of mee kan in het proces is evident. Maar via opleidingen en trainingen kunnen medewerkers veranderingsbereid en uiteindelijk veranderingsminded worden. Deze andere wijze van opleiden is meer gericht op het ontwikkelen van medewerkers waarmee gelijktijdig de organisatie mede wordt ontwikkeld cq veranderd.

Het is een uitdaging om de bedrijfstak, maar ook de individuele onderneming in de bouw, te veranderen op een dusdanige manier dat klantvriendelijkheid als gemeengoed wordt ervaren. Dat is niet een kwestie van even enkele structuren in denken en doen aanpassen. Het zal vele jaren vergen om te werken aan verbeteringen. Meer aandacht voor Public Relations.

Mogelijk dat één keer per jaar via een �Kom in de bouw� de samenleving kennis kan nemen van de geweldige prestaties ten behoeve van diezelfde samenleving. Gelijktijdig kunnen de komende jaren de ondernemers en leidinggevenden in de bouwbedrijven �stap voor stap� werken aan het verbeteren van bedrijfsvoering, stijl van leidinggeven en doorvoeren van een eigentijds personeelsbeleid. Dat het opleiden en trainen van medewerkers gericht op de toekomstige bedrijfsvoering daarbij belangrijke instrumenten zijn, zal uit mijn mond niet vreemd klinken.

Jan de Koning is algemeen

directeur van BOB Kennisoverdracht BV in Waddinxveen.

dekoning@bob.nl

Als sector worden wij als klantonvriendelijke beschouwd

Reageer op dit artikel