nieuws

Langs wegen bouwen leidt tot risicos

bouwbreed Premium

den haag – Bouwen langs snelwegen, drukke stedelijke wegen en in de omgeving van industrieën en luchtvaart, leidt tot steeds meer veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de bevolking.

Met name in een dichtbevolkt land als Nederland kan dit intensieve
ruimtegebruik leiden tot situaties die strijdig zijn met nationale en Europese
milieuregels. Dit meldt het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM in de
Milieubalans 2004, dat gisteren is aangeboden aan staatssecretaris Van Geel van
VROM.

Volgens het RIVM wordt de lucht in Nederland steeds schoner. De gemiddelde
concentraties voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof zijn de afgelopen tien jaar
met ongeveer 20 procent gedaald door maatregelen in Nederland en Europa.

Hoewel deze verbetering zich naar verwachting doorzet, is het beleid
onvoldoende om in Nederland de Europese grenswaarden voor fijnstof in 2005 en
voor NO2 in 2010 te halen. Mensen worden met name aan deze luchtverontreiniging
blootgesteld langs drukke (snel)wegen in grote steden. Dit is overigens het
geval in de steden van alle Europese landen.

Overschrijding van de grenswaarden van deze luchtverontreiniging is ook
steeds meer een lokaal probleem in plaats van een grootschalig probleem,
constateert het RIVM. Om de luchtkwaliteit op lokaal niveau te verbeteren kunnen
wegen overkapt of ondertunneld worden, maar dit is duur. Snelheidsverlaging op
specifieke trajecten, zoals in de regio Rotterdam, en verkeerscirculatieplannen
zijn weer relatief goedkope maatregelen.

Geluidsoverlast

De Nederlandse bevolking wordt hoe dan ook langer blootgesteld aan
geluidsoverlast, veiligheidsrisico’s en vervuilde bodem dan in het laatste
natuur- en milieubeleidsplan uit 2001 (NMP4) werd beoogd. Dit komt vooral door
de beperkte financiële middelen die in de rijksbegroting voor milieu worden
uitgetrokken. Zo zal op basis van de huidige middelen de sanering van
geluidsoverlast langs snel- en spoorwegen pas na 2020 zijn afgerond, aldus het
RIVM. Alleen met extra maatregelen, naast de al reeds lopende saneringen en
projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en transport (MIT), zoals de
plaatsing van geluidsschermen of aanpak aan de bron (auto’s en treinen) kan dit
worden vervroegd.

Over het algemeen genomen worden diverse Europese verplichtingen met het
huidige milieubeleid niet gehaald. Dit betekent dat mensen en natuur langer
worden blootgesteld aan hogere risico’s, en kan leiden tot Europese boetes en
ingebrekestellingen door het Rijk.

Ook leidt de decentralisatie van het milieubeleid voor het Rijk tot een
verdere spanning, zo concludeert het RIVM, door enerzijds de beleidsvrijheid die
aan lagere overheden wordt geboden en anderzijds de verplichtingen die het Rijk
heeft richting Brussel.

Reageer op dit artikel