nieuws

Groningen stimuleert hergebruik grond

bouwbreed

groningen – De provincie Groningen wil naar meer hergebruik van grond en baggerspecie. Om de gewenste omslag in denken én doen te bewerkstelligen, is – tijdelijk – een grondmeester aangetrokken.

Vanaf november 2002 is dr. Bert van der Moolen voor de duur van drie jaar als grondmeester bij de provincie Groningen gedetacheerd. De werknemer van Syncera GeoData, specialist in kennis van de ondergrond en ontgrondingen, geeft daar enkele dagen per week uitvoering aan het grondstromenbeleid. “De afstemming van vraag en aanbod van met name licht verontreinigde grond en baggerspecie laat veel te wensen over. Er is nauwelijks zicht op de vraag”, aldus Van der Moolen.

De coördinator grondstromen verricht volgens eigen zegge het nodige �zendingswerk�. “Lang niet alle partijen zijn overtuigd van nut en noodzaak van een goede afstemming. Grondstromen zijn een ondergeschoven kindje, maar werken wel kostenverhogend.”

Tot zijn taken behoort het oprichten van een platform binnen de provinciale organisatie om grondstromen intern op elkaar af te stemmen. Daarnaast is ook een extern platform in het leven geroepen om alle andere partijen die met grondgebruik van doen hebben bij elkaar te brengen. “De provincie zoekt naar concrete projecten waar licht verontreinigde grond- en baggerspecie kan worden toegepast zoals het herstellen van dijken en kaden, het ophogen van essen en het aanvullen van terpen.” Zo werd het vrijkomende zand (12.000 kuub) bij de verdubbeling spoorbaan Garnwerd-Groningen gebruikt voor dijkherstel en is uit het Reitdiep afkomstige bagger enkele honderden meters verderop gebruikt voor herstel van terpen. “Een efficiëntere werkwijze bespaart behalve transportkosten ook stortkosten.”

Enthousiasme

Veel bouwprojecten worden op gemeentelijk niveau uitgevoerd. De provincie poogt een groter draagvlak te krijgen voor hergebruik van grond en bagger.

“Met eigen provinciale werken en door het aanjagen van projecten van gemeenten en waterschappen willen we hergebruik stimuleren. Door enthousiasme te kweken hopen we dat gemeenten een grondmeester-achtige functie introduceren.”

Van der Moolen noemt een �aanvullingsproject� binnen een aantal gemeenten waar particulieren een aanvraag konden indienen voor baggerspecie. Het betrof een paar duizend kuub voor landschapsherstel. Van der Moolen: “Ook Rijkswaterstaat is op zoek naar afzetmogelijkheden en heeft een prijsvraag uitgeschreven voor groene terpen van baggerspecie. Wellicht dat we kunnen profiteren van elkaars netwerk en kennis.”

Een provinciale grondbank zou een middel kunnen zijn om tot goede afstemming tussen vraag en aanbod van grond en bagger te komen. Op 18 juni wordt daarvoor een voorstel gepresenteerd. “Alle zorg en complexiteit rondom hergebruik kan dan door een organisatie van gemeenten en waterschappen worden overgenomen, wellicht door een pps-constructie waarbij het publiek belang in de vorm van een raad van toezicht gewaarborgd is.”

Grondstoffentoets

De komende jaren wordt in de noordelijke provincie circa 200.000 kuub baggerspecie aangeboden. Daarnaast zijn er plannen voor een aantal grote bouwwerken zoals de Zuiderzeespoorlijn en het Euvelgunneproject, de aanleg van de zuidelijke ringweg in Groningen-stad.

“Bij nieuwe ruimtelijke plannen wil de provincie al in een zo vroeg mogelijk stadium met ontwerpers aan tafel om een beeld te krijgen van de grondstromen. De kansen en mogelijkheden voor hergebruik willen we stimuleren door het introduceren van een grondlagen- of grondstoffentoets op gemeentelijk bestemmingsplanniveau. Ontwerpers en stedenbouwkundigen mogen best meer verantwoordelijkheid nemen bij het ontwerpen van nieuwe woonwijken en parken door na te denken over bouwgrondstoffen/materialen. Door zuinig gebruik van primaire materialen, materiaal-armer te ontwerpen en hergebruik kunnen ze bijdragen aan een duurzamer Groningen”, aldus Van der Moolen.

De provincie blikt overigens verder dan de eigen grens. “Met Drenthe en Friesland kijken we naar gezamenlijke afzetmogelijkheden en/of baggerverwerking.” De grondmeester wijst op het Informatiepunt Grondstromen van de provincie Zeeland dat wordt gecoördineerd door de Dienst Landelijk Gebied. Met het hier toegepaste vraag en aanbod-systeem secundaire Bouwstoffen kan ook interprovinciaal grond worden gewisseld.

Met deze actieve aanpak anticipeert de provincie op het landelijk baggerbeleid waarbij gemeenten en provincies zelf tot concrete afspraken moeten komen. Van der Moolen: “Veel partijen hebben een afwachtende houding. Het onderlinge wantrouwen is groot. We zullen meer naar pps-achtige constructies moeten. In plaats van een oplossing moeten we een probleem aanbesteden. Door een aannemer probleemhebber te maken, kan hij zelf oplossingen aandragen. Dit beleid biedt partijen de gelegenheid om vanuit de eigen organisatie mee te denken.”

We moeten meer naar pps-achtige constructies�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels