nieuws

Anders testen bouwstoffen bespaart op kosten

bouwbreed

den haag – Het hergebruik van bouwstoffen wordt gefrustreerd door de gedetailleerdheid van de regelgeving. Door een andere aanpak bij het testen van bouwstoffen en handhaving van de regels kan bovendien worden bespaard op de analysekosten. De besparing kan oplopen tot een half miljard euro per jaar.

Dat zegt J.G. de Wilde, voorzitter van de Projectgroep Bouwstoffenbesluit van VNO-NCW, in een toelichting op het manifest �Bouwstoffen in Europese bodem� dat gisteren aan staatssecretaris Van Geel van VROM is aangeboden. Het manifest bevat vijf hoekstenen voor verbetering van het nieuwe Bouwstoffenbesluit dat bij dit ministerie in voorbereiding is. “Momenteel wordt gewerkt met certificaten voor hergebruik van bouwstoffen. De basis daarvoor is echter statistiek en mogelijke afwijkingen. Bij handhaving achteraf is het dus niet uitgesloten een negatief testresultaat vast te stellen. Afkeuren van de gehele toepassing op basis van zo�n resultaat is niet juist. We willen daarom de verantwoordelijkheid voor een product bij de producent leggen en niet bij de eigenaar van het werk. Als eenmaal is vastgesteld dat een product akkoord is, dan moet toepassing akkoord zijn ongeacht het werk”, aldus De Wilde.

De eerste hoeksteen volgens het manifest betreft de basis voor regelgeving. Het nieuwe Bouwstoffenbesluit wordt een uitwerking van de EU-richtlijn voor Bouwproducten (CPD) voor het aspect milieu en dient daarom deel uit te maken van de toekomstige Bouwwet (nu Bouwbesluit), stelt de projectgroep in het manifest. De normering moet volgens de tweede hoeksteen zijn gebaseerd op een selectie van �regulated substances� (stoffen) die Europees wordt vastgesteld. Als referentie voor de grenswaarden worden uniforme bodemtypen gekarakteriseerd. Dat levert voor Nederland een beperkt aantal typen op die echter wel bindend zijn voor lagere overheden.

Ten derde moet een beoordelingssystematiek worden gehanteerd met bouwwerken die worden gegroepeerd in standaard scenario�s, waarvan het milieueffect voor de bodem wordt uitgedrukt als emissie (een belasting in kilogrammen), zodat de vertaling naar immissie achterwege kan blijven. Bouwstoffen worden dan getoetst aan de emissie van de relevante stoffen, uitgedrukt in massa per oppervlak per tijdseenheid. Voor alle bouwstoffen wordt, conform de Europese richtlijn voor bouwproducten, een informatieplicht geïntroduceerd. Conformiteit met de gestelde eisen volgt uit �initial type testing� en �factory production control� voor een constante kwaliteit. Ieder bouwwerk valt onder een van de standaard scenario�s.

Ten slotte moet de bouwstoffenproducent primair verantwoordelijk zijn bij het bevoegd gezag voor de kwaliteit van de bouwstof en de milieu-eigenschappen.

Reageer op dit artikel