nieuws

Agrarisch gebied: sportterrein of natuurgebied of beide

bouwbreed

Mediation leent zich voor veel type conflicten, zoals in deze columns regelmatig te lezen valt. Dat wil niet zeggen dat altijd de gehele mediation procedure gevolgd kan worden. Soms worden, zoals in dit onderhavige geval, wel de technieken en vaardigheden gebruikt, maar wordt een andere creatieve invulling met gebruikmaking van mediationvaardigheden gebruikt om tot een […]

Mediation leent zich voor veel type conflicten, zoals in deze columns regelmatig te lezen valt. Dat wil niet zeggen dat altijd de gehele mediation procedure gevolgd kan worden. Soms worden, zoals in dit onderhavige geval, wel de technieken en vaardigheden gebruikt, maar wordt een andere creatieve invulling met gebruikmaking van mediationvaardigheden gebruikt om tot een oplossing te komen.

De gemeente D. wil een aantal sportvelden verplaatsen naar de rand van de stad. Daar ligt een agrarisch gebied dat zich goed leent voor sport. De gemeente ziet in deze verplaatsing veel voordelen.

De sport zal op deze nieuwe locatie voor minder ( verkeers)overlast zorgen en de huidige velden kunnen in een nieuw bestemmingsplan als bouwgrond worden aangemerkt. Een aantrekkelijk vooruitzicht omdat dit de gemeente behoorlijk wat extra financiën kan opleveren. Kortom: de gemeente ziet alleen maar voordelen.

Natuurgebied

In natuur- en milieuverenigingen wordt hier echter heel anders over gedacht. Het agrarische gebied zou namelijk ook uitermate geschikt zijn om tot natuurgebied te worden ontwikkeld en daarmee een rustpunt kunnen worden vlakbij het drukke stadsleven. Veel andere mogelijkheden zijn er in deze contreien niet meer om een dergelijk natuurgebied te realiseren en het onderhavige gebied is uitermate geschikt – tel uit je winst – om ook nog enkele zeldzame vogelsoorten een plek te bieden om te nestelen.

Ook lokale belangengroepen mengen zich in het debat. De pro�s en contra�s staan lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente komt in feite aan de ene kant te staan terwijl de natuur- en milieuverenigingen zich samen met de lokale belangengroepen aan de andere kant scharen. De gemeente stelt zich in hun ogen veel te halsstarrig op en luistert niet naar de argumenten die zij aanvoeren.

De gemeente D. vindt dit onterecht en begrijpt niet dat de �tegen�partij de grote voordelen van haar plan niet ziet. Nieuwe sportaccommodatie, minder overlast, meer ruimte en op termijn extra geld voor de gemeentekas, dat zijn in haar ogen alleen maar voordelen. Maar de natuurvrienden zien dit niet zo. Geld mag niet de drijfveer zijn, natuurontwikkeling is immers uiterst belangrijk voor een stad die toch al zo weinig op dit gebied heeft.

Zo ontstaat een patstelling waarin beide partijen niet of nauwelijks bewegen. Het is een lastig vraagstuk geworden. Een juridische procedure is eigenlijk voor niemand een optie, gezien de langdurige tijdspanne die daarmee gemoeid is. En de gemeente heeft wel haast, maar wil anderzijds toch ook een redelijk draagvlak voor haar plannen hebben. Bemiddeling lijkt alle betrokkenen de moeite van het proberen waard.

Ik mocht als onafhankelijk bemiddelaar een poging wagen en besloot na bestudering van alle ingebrachte rapporten tot het volgende:

Alle betrokkenen werden uitgenodigd voor een eendaagse workshop. Hierin kregen alle deelnemers de gelegenheid hun standpunten, visies en plannen nog eens uitvoerig uit de doeken te doen.

Er bleek over en weer een sterk wantrouwen te zijn gegroeid dat uitsloot dat partijen goed naar elkaar konden luisteren. Men had desgevraagd moeite elkaars standpunten correct weer te geven: het waren negatieve interpretaties die over en weer overheersten.

Het was goed dat dit duidelijk werd voor alle partijen. Op mijn verzoek konden de gesprekspartners over en weer wel een goed beeld geven van elkaars belangen. Al luisterend en met doorvragen mijnerzijds ontstond ook een duidelijk beeld van de gemeenschappelijke belangen. Op basis hiervan werden gezamenlijk opties gegenereerd die aansloten bij de gemeenschappelijke belangen. Uiteindelijk werd gezamenlijk voor een van die opties gekozen.

Besloten werd de planvorming voor de sportvelden niet te stagneren en tegelijkertijd de planvorming voor een natuurontwikkelingsgebied eromheen gezamenlijk aan te pakken en versneld te realiseren. De uitdaging was daarbij om de aanwezigheid van sportvelden op een goede manier in die natuurontwikkelingsplannen in te passen.

In het belang van de natuurontwikkeling werd zelfs een gezamenlijke projectgroep opgericht om de plannen en de financiering nader uit te werken. Het resultaat van dit alles was: geen tijdverlies, geen langdurige procedures. Een betere inpassing van het plan in de omgeving en een betere acceptatie van het plan in de buurt. En zeker niet in de laatste plaats: het herstel van de relaties tussen alle betrokkenen.

Je komt elkaar in zo�n actieve gemeente toch voortdurend tegen!

Reageer op dit artikel