nieuws

Ruimte voor windenergie en zandwinning voor de kust

bouwbreed

den haag – Voor de kust komt ruimte voor windenergie en winning van bouwgrondstoffen. Zwakke weringen krijgen versterking en bouwactiviteiten op het land worden ingeperkt. Provincies en gemeenten moeten een grens trekken om de kustplaatsen waarbuiten in principe een bouwverbod geldt. Dat staat in de gisteren verschenen Nota ruimte.

Op zee streeft het kabinet naar een opwekkingsvermogen van windenergie op zee van 6000 Mw in 2020, naast de 1500 Mw op het land. Daarvoor zijn binnen de twaalfmijlszone plaatsen voor Egmond, IJmond en de Rotterdamse Haven aangewezen. Buiten deze zone mogen windturbines staan, met uitzondering van wingebieden van bouwgrondstoffen, scheepvaartroutes en defensieoefenterreinen.

Alternatief

De vijf ecologisch waardevolle gebieden in de territoriale wateren zijn niet uitgesloten als bouwlocatie als er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van groot openbaar belang. Het Rijk beslist in deze gebieden of de bouw is toegestaan. De winning van Bouwgrondstoffen is in de Nota ruimte belangrijk bij de afweging van de activiteiten. Diepe winning van metsel- en ophoogzand is in beginsel toegestaan. Een Bouwgrondstoffentoets moet de effecten van plannen op de winning meten.

Het Rijk laat de winning over aan de markt en beperkt de inbreng tot het wegnemen van belemmeringen. Voor de bouw van wegen en woningen is er in Nederland jaarlijks behoefte aan zo�n 150 miljoen ton bouwgrondstoffen.

In kustplaatsen kan worden gebouwd in bestaand bebouwd gebied. Provincies en gemeenten leggen de begrenzing van het kustfundament vast in streek- en bestemmingsplannen in overleg met de beheerders van de zeewering.

Het Rijk levert een bijdrage voor planstudies naar de zwakke schakels in de kust als gevolg van “de klimaatverandering en nieuwe inzichten in de golfbelasting”.

Het onderzoek naar acht zwakke kustvakken en waterkeringen dient in 2007 zijn afgerond.

Reageer op dit artikel