nieuws

Aanleg Zuiderzeelijn prioriteit provincies

bouwbreed

den haag – De ontwikkeling van een noordelijke ontwikkelingsas van Schiphol naar Groningen met een Zuiderzeelijn is voor de gezamenlijke provincies één van vijf prioriteiten voor de komende twintig jaar.

De andere vier zijn een impuls voor de kwaliteit van de Randstad, versterking van de nationale stedelijke netwerken en internationale economische zones, versterking van het waterbeleid en het deltakarakter en een vitaal platteland. Al deze thema�s komen ook – al dan niet als prioriteit – terug in de Nota ruimte, die vandaag door het kabinet wordt gepresenteerd.

De provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), hebben deze vijf prioritaire thema�s vastgelegd in de Ruimtelijke Strategische Agenda (RSA). Het is de input van de provincies voor de uitvoeringsagenda van de Nota ruimte. In de nota geeft het kabinet aan dat provincies en gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen voor de ruimtelijke ontwikkeling.

De aanleg van de Zuiderzeelijn noemt het IPO “voor de versterking van de internationale positie van de Randstad naar het noordelijke deel van Europa een belangrijke stap”. Ook voor de versterking van de economie in Flevoland en Noord-Nederland is de Zuiderzeelijn van belang. Voorts wordt de verkeersas Schiphol-Amsterdam-Almere door de snelle openbaarvervoersverbinding ontlast en kan langs de lijn verstedelijking plaatshebben, in combinatie met een versterking van landschap en natuur, zo betoogt het IPO.

Het Rijk en de betrokken provincies hebben reeds eerder in een concept-bestuursovereenkomst aangekondigd een projectorganisatie Zuiderzeelijn op te richten, een prijsvraag uit te schrijven en 2,8 miljard te reserveren.

Voor de versterking van het water en het deltakarakter van Nederland zet het IPO in op de Zeeuwse delta en de IJssel. Voor Zeeland wordt hiervoor een Deltaraad opgericht, die zich richt op financiering, studie en onderzoek en pilotprojecten. Voor de IJssel gaat het om een integrale aanpak van de hoogwaterproblemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels