nieuws

Verbouwing vraagt om eigen referentiedetails

bouwbreed

rotterdam – Bij verbouwingen is niet altijd te voldoen aan de nieuwbouweisen die het Bouwbesluit 2003 stelt. Dat maakt een aparte serie referentiedetails noodzakelijk. Op aangeven van enkele kleine en middelgrote bouwbedrijven bundelde Stichting Bouwresearch (SBR) er in samenspraak met BouwNed een zestigtal van. Ze betreffen voornamelijk aansluitingen in de schil van woningen.

Kennis van de huidige regelgeving is vandaag de dag net zo belangrijk als constructieve scholing. In de regelgeving worden namelijk enkele valkuilen vermeden die later tot grote schade zouden kunnen leiden.

Ook bij wijzigingen aan woningen is kennis ervan noodzakelijk, aldus de opstellers van de SBR-publicatie met referentiedetails voor verbouwingen: “De ervaring leert, dat bij de middelgrote en kleinere bedrijven die kennis vaak onvoldoende aanwezig is, met als gevolg dat bouwplannen worden afgewezen of afgekeurd door bouw- en woningtoezicht, of dat later klachten ontstaan bij de klant.”

Als het bij een verbouwing niet mogelijk is om te voldoen aan het Bouwbesluit, dan kan daarop ontheffing worden aangevraagd. Bij diverse referentiedetails wordt op die mogelijkheid gewezen, omdat “anders een economisch verantwoorde verbouwing niet mogelijk is”, aldus de opstellers. Het gaat in die gevallen om thermische isolatie en koudebruggen (de f-factor). Te denken valt aan het na-isoleren van gevels, daken en (beton)vloeren of aan koudebruggen bij funderingsdetails. Als hiervoor (gedeeltelijk) ontheffing moet worden aangevraagd, dan is dit bij het detail duidelijk aangegeven. In zo�n geval zal of de R-waarde kleiner zijn dan 2,5 m2K/W of de f-factor kleiner zijn dan 0,65. In dat laatste geval is in de details gestreefd naar een f-factor van tenminste 0,60. “In combinatie met een goed functionerend ventilatiesysteem is de kans op schimmelvorming en condens dan nihil”, zo lichten de opstellers toe.

Voorafgaand aan de feitelijke details vragen de opstellers extra aandacht voor typische probleemgebieden. Letterlijk zeggen ze: “In het verleden zijn door een gebrek aan deskundigheid grote fouten gemaakt bij het uitbreiden, verbeteren en veranderen van woningen. Een aantal van deze veel gemaakte fouten wordt in deze paragraaf kort behandeld.” Het gaat dan om zaken als vocht en ventilatie, meestal in combinatie met isoleren. Apart verhaal daarbij zijn de (platte) daken. De isolatie moet bij voorkeur bovenop de waterkerende laag worden aangebracht, volgens de zogenoemde �warmdak-constructie�.

Dat is in een bestaande situatie niet altijd mogelijk. Vandaar dat de opstellers ook enkele �kouddak�-details hebben toegevoegd, waarbij de isolatielaag tussen de balken is aangebracht. De kans op condensvorming is dan echter levensgroot en kennis van zaken wenselijk bij toepassen van dampremmende folies en het luchtdicht maken van de constructie.

Zoals de opstellers zeggen: “Een koud dak is kritisch, maar een koud dak afgesloten met een bitumen dakbedekking is zéér kritisch.”

Reageer op dit artikel