nieuws

Verantwoordelijkheid burger moet praktisch blijven

bouwbreed

Last van grondwater in stedelijke omgeving, daar moeten we in dit land vanaf. Overheden spelen elkaar de bal toe. De burger zelf doet eigenlijk niks behalve klagen. De visie �Samen leven met grondwater� van de Commissie Integraal Waterbeheer biedt een doorkijk naar oplossen van de grondwaterproblematiek in stedelijke omgeving. Goede ideeën die het behalve een […]

Last van grondwater in stedelijke omgeving, daar moeten we in dit land vanaf. Overheden spelen elkaar de bal toe. De burger zelf doet eigenlijk niks behalve klagen. De visie �Samen leven met grondwater� van de Commissie Integraal Waterbeheer biedt een doorkijk naar oplossen van de grondwaterproblematiek in stedelijke omgeving. Goede ideeën die het behalve een verankering in wetgeving niet zonder praktische regelgeving zal kunnen stellen.

De Commissie Integraal Waterbeheer heeft begin februari het advies �Samen Leven met Grondwater� opgesteld. Het wordt nog aangeboden aan de minister en de staatssecretaris van VROM en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Het advies zal in het kabinet worden besproken. Met het kabinetsstandpunt zal het aan de Tweede Kamer worden toegestuurd. Het ziet ernaar uit dat dit alles nog wel enige tijd gaat duren. Dat geeft de eigenaar van een pand in stedelijke omgeving de gelegenheid zich nu al vast wel schrap zetten op de dingen die mogelijk gaan komen.

De stedelijke grondwaterproblematiek is er één van zowel stedelijke leefomgeving als stedelijk waterbeheer, concludeert de commissie in haar visie op het voorkómen en oplossen van stedelijke grondwaterproblemen. Er is niet een enkele oplossing te geven met een allesomvattende geldigheid. Daaruit volgt, dat er niet één overheidsorgaan kan worden aangewezen dat verantwoordelijk is voor de stedelijke grondwaterstand, stelt de commissie

Verankering

In de visie van de commissie zijn eigenaren van percelen gediend met een sluitend raamwerk van afspraken tussen betrokken overheden. De gemeente draagt zorg voor een loket waar vragen en klachten over grondwater binnenkomen. De gemeente heeft als regisseur voor de grondwateropgave ook, als alle andere maatregelen falen, de zorg voor doelmatige inzameling en afvoer van overtollig grondwater, een taak die wel een wettelijk verankering vereist, schrijft de commissie.

Het waterschap treft maatregelen in het oppervlaktewatersysteem als daarmee grondwaterproblemen gunstig te beïnvloeden zijn. De provincie zorgt voor afstemming tussen regionale activiteiten en ontwikkelingen en de mogelijke effecten hiervan voor het stedelijke gebied. Tenslotte zorgt het Rijk (ministeries van VROM en V&W) ervoor dat juridische, fiscale en financiële aanpassingen tot stand komen die de commissie als noodzakelijk ziet om de grondwaterproblematiek in stedelijke omgeving aan te kunnen pakken. Allemaal heel zinnige overwegingen.

De overheid kan het echter niet alleen af, stelt de commissie.

De eigenaar van een perceel heeft ook een verantwoordelijkheid voor het ontwateren van zijn eigen terrein. Hier past enige argwaan. De burger wordt een steeds grotere verantwoordelijkheid toegeschoven met minderen van de economie, de krappere budgetten en de geboortegolvers die nu aanspraak gaan maken op de zekerheden van ons sociale stelsel. De probleemhebbende burger, dat is de huiseigenaar met grondwateroverlast – of onderlast – , hoeft die verantwoordelijkheid niet te ontlopen als die op redelijke en praktische wijze is in te vullen. Want, hoe krijgt die iemand overtollig water eigenlijk weg? Neem nu een huiseigenaar die een mooi pand bezit met inmiddels een pracht van een tuin. Toevalligerwijs ligt die tuin wat lager dan de tuinen en straten eromheen. Al het water loopt naar zijn terrein. En hij maar ontwateren. Hoe? Oppompen en maar in het riool ermee? In een tankauto pompen en weg laten voeren?

Als het donker is een slangetje naar de buurman zijn kelder?

In een emmertje naar de zee dragen? Hoe komt zo iemand van dat water af, het stroomt nu eenmaal niet omhoog.

Moet hij erop rekenen dat de gemeente rekenen om het water vanaf zijn erfscheiding over te nemen, een gemeente die tot nu toe de problemen echt niet aankon? In ons land van regelaars is het bouw- en woonrijp maken van gronden (juridisch) niet geregeld, geeft de commissie aan.

Aanleg van een goed ontwateringsstelsel bij nieuwbouwwijken is daardoor niet zeker.

Moet de huiseigenaar met een teveel aan water op zijn terrein dan maar een professionele ontwateraar laten komen? Dat levert wel nieuwe banen op, maar dat zal wel een aanslag zijn op zijn financiële positie. De zinnige, maar mooie woorden van de commissie moeten dan ook worden omgezet in concrete en bovenal praktische afspraken.

Jan van Staveren

Redacteur Cobouw

Er is niet een enkele oplossing te geven met een allesomvattende geldigheid

Reageer op dit artikel