nieuws

Uitsluiten bouwer eenvoudiger

bouwbreed Premium

den haag – Omkoping, chantage of een door de NMa opgelegde dwangsom zijn gegronde redenen een bouwer uit te sluiten van aanbestedingen. Uit de maatregel blijkt verder dat minister Brinkhorst (economische zaken) de integriteitstoets met onmiddellijke ingang invoert.

De administratieve rompslomp rond aanbestedingen stijgt fors voor zowel aanbestedende rijksdiensten als bouwers.

De nieuwe �Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in Bibob-sectoren� treden meteen in werking. Nog geen drie weken na het kabinetsbesluit om bedrijven strenger te controleren, heeft de minister zijn voornemens uitgewerkt in concrete regels.

Vragenlijst

Alle rijksdiensten zijn verplicht volgens de nieuwe methode te werken. Dat betekent dat iedere bouwer bij overheidsaanbestedingen een forse vragenlijst moet invullen en allerlei onderliggende stukken moet inleveren. Daarin wordt onder meer gevraagd naar veroordelingen door de rechter en boetes van de NMa.

Ook moet iemand uit de top van een bedrijf tekenen dat de onderneming zich niet schuldig maakt aan afpersing, verduistering, bedrog bij bouw en nog vijf artikelen uit het wetboek van strafrecht. In totaal onderscheidt Brinkhorst veertien punten waarop een aanbestedende dienst kan uitsluiten (zie staatje). Deze punten zijn interpretaties van gebrek aan �professionele integriteit� of �ernstige fouten� uit de Europese aanbestedingsrichtlijn.

De aanbestedende diensten zijn verplicht alle stukken te controleren. Ze mogen zich daarbij beperken tot de vijf meest kansrijke offertes. Als daarbij vermoedens van fraude ontstaan, is de dienst verplicht advies te vragen aan bureau Bibob. Het integriteitsbureau van justitie heeft toegang tot allerlei gesloten bronnen van het OM, FIOD en inspecties. De aanbestedende dienst mag echter een bouwer niet zomaar uitsluiten. Zelfs niet als sprake is van overtredingen van de mededingingswet, een veroordeling door justitie of een negatief advies van bureau Bibob. “Uitsluiting moet evenredig zijn aan de ernst van de handeling en de omvang van de opdracht”.

Concurrentie

Het Rijk acht het niet wenselijk dat bouwers voor langere tijd worden uitgesloten van opdrachten omdat daarmee de concurrentie slinkt. Het ministerie heeft verder de mogelijkheden van zowel witte als zwarte lijsten bestudeerd, maar is tot de conclusie gekomen dat daaraan te veel praktische en juridische bezwaren kleven.

De aanbestedende dienst moet per opdracht de overlegde stukken beoordelen en mag daarbij dus geen gebruikmaken van eerder verzamelde gegevens. Een afgewezen bouwer kan met een afwijzing naar de rechter stappen en de dienst draait op voor een mogelijke schadeclaim als de offerte ontrecht is uitgesloten.

Bouwers moeten extra op hun hoede zijn bij combinatievorming. Als slechts één van de deelnemers van een combinatie zich schuldig maakt aan overtredingen, kan een hele combinatie worden uitgesloten. Hetzelfde geldt voor onderaannemers.

Reageer op dit artikel