nieuws

Corporaties en gemeenten zetten zorgwoning op agenda

bouwbreed

amsterdam – De combinatie van wonen en zorg is tot de agendas van corporaties en gemeenten doorgedrongen. Dat blijkt uit het rapport Prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties van het onderzoeksbureau Rigo. In driekwart van de overeenkomsten die de twee partijen vorig jaar tekenden over de woningproductie, komt het onderwerp voor.

Bij de plannen gaat het voornamelijk over de bouw van woningen voor zorgbehoevenden en om het ontwikkelen en afstemmen van de hulpverlening aan de bewoners van de projecten.

Daarbij is er relatief meer aandacht voor het bouwen van seniorenwoningen dan voor de onderkomens van gehandicapten. In bijna de helft van de contracten is ook vastgelegd dat afspraken moeten worden gemaakt met zorginstellingen die de dienstverlening gaan leveren.

Behalve zorgwoningen hebben corporaties en gemeenten het opknappen van vervallen wijken en nieuwbouw hoog op de agenda staan. Bij de dertig grootste gemeenten van het land staat herstructurering op plaats één en is het bouwen van nieuwe woningen nummer twee van het prioriteitenlijstje.

Over nieuwbouw zijn relatief veel garantieafspraken gemaakt. In ruim 10 procent van de contracten hebben lokale bestuurders en corporaties harde afspraken gemaakt over de omvang van de productie van nieuwe woningen. Bij de vier grote steden ligt het aantal afspraken nog hoger. Daar hebben corporaties en gemeenten in bijna een derde van de overeenkomsten een garantie afgegeven voor de te bouwen nieuwe huizen.

Gemeenten maken regelmatig afspraken met corporaties over voorrangsregelingen. “De gemeente erkent het primaat van de corporatie bij sociale woningbouw”, citeren de onderzoekers één van de bestudeerde contracten.

De partijen maken ook afspraken over lage grondprijzen en combinatieprojecten waarbij corporaties winstgevende projecten mogen opstarten om de geplande sociale woningbouw te kunnen financieren. Hierbij worden met name bij nieuwbouwprojecten die oude woningen moeten vervangen ook transactie-afspraken gemaakt over de grond.

Overeenkomst

Van de dertig grootste gemeenten heeft bijna driekwart prestatie-overeenkomsten met zijn sociale huisvester getekend. Landelijk ligt dat percentage aanzienlijk lager.

Van alle lokale overheden heeft 36 procent afspraken gemaakt met een woningbouwcorporatie over het uit te voeren werk. Voor de sociale huisvesters zelf komt dat percentage uit op 40.

Beleidsmakers zien prestatieovereenkomsten als een goed instrument om invulling te geven aan het beleid van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), dat Rigo opdracht heeft gegeven voor het onderzoek.

Volgens alle betrokken partijen zijn de contracten een goed instrument om de beleidsnota Mensen Wensen Wonen van het ministerie uit te werken.

Reageer op dit artikel