nieuws

Bouwers leveren karrenvrachten in bij kartelpolitie

bouwbreed Premium

den haag – Bouwers geven massaal gehoor aan de oproep van het Rijk om voor 1 mei schaduwboekhoudingen en ander belastend materiaal bij de NMa in te leveren. Volgens minister Brinkhorst (economische zaken) komt het bewijs nu met “karrenvrachten” binnen. Daarmee kunnen toch zowel de kartelpolitie als justitie aan de slag.

De aannemerij probeert serieus schoon schip te maken. Die mening zijn in elk geval de ministers Donner (justitie) en Brinkhorst toegedaan. De bewindslieden waren dinsdagavond door de Tweede Kamer op het matje geroepen, omdat onduidelijkheid was gerezen over de invulling van de regeling voor de �vrijwillige melding� van bouwbedrijven.

Met name de uitwisseling van gegevens tussen de NMa en justitie is schimmig. In de brief van 20 februari wordt nog gesproken van geheimhoudingsplicht, maar uit de brief van 10 maart blijkt dat de NMa zelfs verplicht is corruptie, omkoping en dergelijke te melden bij justitie. Via het convenant dat tussen beide diensten is gesloten, blijkt verder dat ook andere strafbare feiten als valsheid in geschrifte wel degelijk kunnen worden doorgespeeld. Ook mag justitie bewijsmateriaal bij de NMa opvragen als een bedrijf verwijst naar materiaal dat bij de kartelpolitie is ingeleverd.

Alleen bedrijfsgegevens en specifieke informatie over de onderneming vallen onder de geheimhoudingsplicht.

De ministers bleven om de hete brij heen draaien toen het erom ging in hoeverre de uitwisseling ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. Feit blijft dat een onderneming niet kan worden gedwongen mee te werken aan de eigen bewijsvoering. Uiteindelijk zal de rechter moeten oordelen over eventueel onrechtmatig verkregen bewijs bij stukken die worden uitgewisseld tussen de NMa en justitie.

Zoals het er nu naar uitziet gaat vooral de NMa zich in eerste instantie buigen over het materiaal dat voor 1 mei worden aangeleverd. Via de Mededingingswet zijn kartels vanaf 1998 goed te bestraffen. “Zaken als opzetjes en prijsafspraken lijken me nu typisch zaken voor de NMa”, aldus Brinkhorst. Het is onmogelijk deze zelfde feiten via de justitiële definitie van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie nogmaals te vervolgen, voegde de minister van Justitie eraan toe. Strafbare feiten waarbij ambtenaren zijn betrokken, gaan in elk geval wel naar justitie. De kartelpolitie krijgt het bewijs op een presenteerblaadje aangeboden, want belastend materiaal dat het bedrijf zelf aanlevert, staat gelijk aan een bekentenis, aldus Donner.

Tien procent van de capaciteit van de NMa is vrijgemaakt voor de bouwsector, maar Brinkhorst zegde uitbreiding toe zodra daar om wordt gevraagd. De clementieregeling waarbij korting op de boete wordt verleend, blijft van kracht, ondanks het verzoek van GroenLinks om de regeling in dit geval niet toe te passen.

Brinkhorst denkt dat de bouw nu echt schoon schip wil maken. Wie nu nog zwijgt, loopt het risico te worden uitgesloten van overheidsopdrachten. Vooralsnog gaat dat om opdrachten van Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst, maar de minister gaat binnenkort praten met ProRail, gemeenten en waterschappen om hen ook zover te krijgen.

Dikke boete voor bouwtop

Directeuren, commissarissen en bestuurders van bouwbedrijven en andere ondernemingen worden persoonlijk aansprakelijk voor overtredingen van de Mededingingswet. Ze kunnen een boete van maximaal 450.000 euro opgelegd krijgen. Minister Brinkhorst (economische zaken) wil daarvoor op korte termijn de wet aanpassen.

Tijdens de bouwfraude-affaire bleek dat ook de bouwtop betrokken was bij prijsafspraken en kartelvorming. Zij blijven echter buiten schot zolang geen strafrechtelijke overtredingen zijn begaan. Alleen de onderneming loopt het risico op een forse boete.

De minister verwacht dat zo�n boete een afschrikwekkende werking zal hebben en denkt dat de bestuurders het risico op imagoschade niet willen lopen. De minister denkt niet dat bestuurders bij hun aantreden het lef zullen hebben daar een verzekering voor af te dwingen. “De trend naar persoonlijke betrokkenheid en corporate governance begint echt wel door te dringen.”

Reageer op dit artikel