nieuws

Bescherming Groene Hart onder de maat

bouwbreed Premium

den haag – Gemeenten, provincies, Rijk en andere organisaties hebben te veel gepraat, maar te weinig gedaan om de groene ruimte tussen de grote steden afdoende te beschermen en de kwaliteit te verbeteren.

Dit blijkt uit de evaluatierapport �Kiezen en doen� over het sinds 1996 gevoerde Groene-Hartbeleid. Het rapport is in opdracht van de ministeries van VROM en LNV opgesteld door het onderzoeksbureau Lysias.

Hoewel het �merk� Groene Hart wel in trek is en het gebied door beleidsmakers wordt gekoesterd vanwege “de grote groene ruimte, plek van rust, bijzondere natuur en interessante historische kenmerken”, is de werkelijkheid de afgelopen jaren anders geweest. Terwijl beleidsmakers praatten over projecten, contouren en visies, werden bedrijventerreinen uitgegeven, huizen gebouwd en werd de open ruimte aangetast.

Het Groene-Hartbeleid had tijdelijk een grote politieke en bestuurlijke betekenis, maar heeft door een geringe vertaling van doelstellingen naar uitvoering nog weinig maatschappelijke betekenis gekregen, aldus de onderzoekers. Het ontbreekt vooral aan nauwkeurige informatie over de feitelijke ontwikkelingen en in het gecombineerde Groene-Hartbeleid werken nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid onvoldoende onderling door.

Alle betrokken partijen zijn er wel van overtuigd dat het Groene Hart een open en kwalitatief hoogstaand gebied moet blijven, ondanks de reeds in gang gezette verstedelijking.

Volgens de onderzoekers is steviger en eenvoudiger beleid nodig om dat te bereiken. Zo moet het �merk� Groene Hart en de betekenis van de groene ruimte worden versterkt. Er moet een gevoel van trots, relevantie en urgentie tot stand worden gebracht. Ook stellen de onderzoekers de installatie van een Adviesraad Groene Hart voor, die bestaat uit onafhankelijke deskundige leden die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan Rijk, provincies en gemeenten.

Minister Dekker (VROM) heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de aanbevelingen worden meegenomen bij de opstelling van de Nota ruimte en de dit jaar ook te verschijnen Agenda vitaal platteland.

Reageer op dit artikel