nieuws

Te weinig bluswater op bedrijventerreinen

bouwbreed

goor – Het is slecht gesteld met de bluswatervoorziening op bedrijventerreinen. “De gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk maar die hebben er zelf vaak geen zicht op”, stelt directeur M. Walhof van sprinklerspecialist Aqua+ uit Goor.

Om een grote brand te blussen is in korte tijd veel water nodig. Waterleidingbedrijven garanderen een aanvoer van 18 kubieke meter per uur. In vrijwel alle gevallen is dat veel te weinig volgens de richtlijnen voor de brandbestrijding. Aanvullende voorzieningen zijn vereist. Bijvoorbeeld putten, vijvers, sloten, blusriolen die in verbinding staan met het oppervlaktewater of opslagbassins.

Maar als hierin bij de aanleg van het bedrijventerrein al voldoende is voorzien, dan nog gaat het in de praktijk veelal mis, weet Walhof. “De waterstand in vijvers kan in droge perioden te laag zijn, waardoor de waterwinning onmogelijk wordt. Of er is een bluswaterriool onbruikbaar geworden omdat de toevoersloot is afgedamd.”

De richtlijn van het Nederlands Instituut voor Brandveiligheid (Nibra) is helder. Op een modaal industrieterrein moet voor het blussen van een grote brand onmiddellijk een brandkraan beschikbaar zijn met een capaciteit van 60 kubieke meter per uur. Daarbovenop dient binnen een kwartier de aanvoer van nog eens 90 kubieke meter per uur mogelijk te zijn. Daarbij komen dompelpompen in beeld en aanvoer uit vijvers, kanalen en andere reservoirs in de directe omgeving. Deze levering moet vier uur kunnen doorgaan, waarna aanvoer van langere afstand als optie in beeld komt.

De richtlijn is na lang praten en studeren tot stand gekomen, onderstreept Walhof.

“Maar voor de meeste terreinen kan niemand bevestigen dat eraan wordt voldaan. Men weet niet wie ervoor verantwoordelijk is, en vaak zelfs niet dat de richtlijn bestaat. Gemeenten verwijzen naar de brandweer en die wijst weer naar de waterleidingbedrijven”, weet hij. “Ook wordt wel gezegd: het is een richtlijn, geen voorschrift. Maar die is natuurlijk niet voor niets bedacht”, aldus de wethouder.

Jaren geleden bestond er een ontwerpnorm, die uitging van een nog ruimere bluswatervoorziening.” Toen moest er uit twee brandkranen (�hydranten�) direct tweemaal 90 kubieke meter kunnen komen.” Hoewel ook die norm niet uit de losse mouw was geschud, bleek die voor de praktijk te hoog gegrepen. “De richtlijn is het haalbare vervolg.”

De bedrijfsdirecteur wacht met belangstelling de bevindingen af van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP). Dat is onlangs een onderzoek begonnen naar de aanwezigheid van bluswater op industrieterreinen.

Walhof meent de uitkomst wel “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” te kunnen voorspellen: “Een onderzoek in opdracht van de verzekeraars begin jaren negentig maakt al duidelijk dat toen de ontwerpnorm noch de later uitgebrachte richtlijn werd gehaald. Ik zie geen aanleiding aan te nemen dat dit nu anders zal zijn: er is sindsdien nauwelijks actie ondernomen.”

Drinkwaterleveranciers zijn niet genegen hun leidingnet aan te passen aan de incidentele gigantische waterbehoefte. “Begrijpelijk, want verder is de drinkwaterafname in de betrokken gebieden meestal klein.”

Voor de verlangde capaciteit zijn veel dikkere leidingen nodig. Dat kost een hoop geld maar dat is nog niet het enige probleem, weet Walhof. “Bij een geringe reguliere afname zal de doorstroming in leidingen met een groot volume onvoldoende zijn en ontstaat bacteriegroei. De kwaliteit van het drinkwater komt daarmee in het gedrang.”

Maar om een brand te blussen, is dit kostbare water ook niet nodig, geeft hij aan. Een groot reservoir met dood (stilstaand) water volstaat.

Sprinklersysteem

“Bij de installatie van een sprinklersysteem wordt dat er vaak al bijgeleverd.” Noodzakelijk, omdat voor zo�n installatie in korte tijd enorm veel water beschikbaar moet kunnen zijn. Afhankelijk van het type gebouw en de omvang ervan, kan de maximale behoefte variëren van zo�n 135 tot wel 600 kubieke meter per uur.

“Als we zo�n sprinklerreservoir aansluiten op een aantal brandkranen in de buurt, is de bluscapaciteit verzekerd. Het is een simpel idee, waarmee op eenvoudige wijze het bluswaterprobleem wordt opgelost”, stelt Walhof.

Het idee is recent onder meer in praktijk gebracht op het industrieterrein De Marssteden in Enschede. Een reinwatertank van 1280 kubieke meter en een forse dieselpomp garanderen daar ruimschoots de verlangde hoeveelheid bluswater voor de bedrijven in de buurt. In Moerdijk doen bedrijven hetzelfde samen met water dat rechtstreeks uit het Hollands Diep wordt gepompt.

Gezamenlijk

Parkmanagement is in opkomst. Daarin kan, vindt Walhof, naast zaken als afvalverzameling en veiligheid, ook zo�n gezamenlijke bluswatervoorziening goed worden geregeld.

Hij benadrukt: “In de praktijk zullen de sprinklers met weinig water genoegen nemen. “De meeste branden worden door niet meer dan twee sprinklers geblust, met één tot twee kubieke meter water. Er zit dus enorm veel redundantie in het systeem.” Hij wijst op de drie RaRa-aanslagen op Makro-vestigingen in de jaren tachtig. “De eerste twee aanslagen leidden tot gigantische vuurzeeën. “De derde werd met een paar kubieke meter water in de kiem gesmoord en bleef daardoor vrijwel onopgemerkt.” De reden, zegt hij trots: “Sprinklers.”

�Een simpel idee waarmee op eenvoudige wijze het probleem wordt opgelost�

Reageer op dit artikel