nieuws

Hoogspanningsmast remt nieuwbouw

bouwbreed

den haag – Het ministerie van VROM weigert een bouwverbod uit te vaardigen in de buurt van hoogspanningskabels. Het Rijk acht de gezondheidsrisicos te klein in verhouding tot de enorme kosten die verplaatsing met zich mee brengt. Het advies is wel risicos te mijden en waar mogelijk de kabels ondergronds te leggen.

Het ministerie vindt het echter niet nodig dwingende maatregelen voor te schrijven omdat tot op heden geen oorzakelijk verband is aangetoond tussen gezondheidsrisico�s en hoogspanning. Dat blijkt uit het rapport �Nuchter omgaan met risico�s� dat staatssecretaris Van Geel (milieu) afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde.

In Nederland staan 40.000 huizen in de buurt van bovengrondse leidingen. Daarin wonen naar schatting 100.000 mensen, onder wie 20.000 kinderen. Voor nieuwbouwplannen geldt dat van de 1300 planlocaties er 79 worden doorsneden door een bovengrondse hoogspanningslijn. Bij nieuwbouw wil de staatssecretaris dat partijen uitdrukkelijk kijken naar de mogelijkheid om leidingen ondergronds weg te werken om zelf alle mogelijke risico te mijden.

Het Rijk erkent daarbij de relatief hoge kosten in verhouding tot het terugbrengen van het risico. Met verplaatsing is tussen de 140 en 11.000 miljoen euro nodig om een aantal blootgestelde huizen met 35 tot 90 procent terug te brengen. Bestaande situaties zullen dan ook veelal ongemoeid blijven, maar Van Geel verwacht dat op nieuwbouwlocaties de balans sneller gunstig uitvalt.

In de meeste bestemmingsplannen is wel een bouwverbod opgenomen van 25 meter bij 110 KV en 27,5 meter bij 150 KV-leidingen. Dit voorschrift is echter ingegeven door praktische motieven als valveiligheid en onderhoud. Het advies van het ministerie is sinds 1995 risico�s te mijden. VROM vindt het echter te rechtvaardigen dat de betrokken partijen per locatie een kosten-batenanalyse maken en op basis daarvan al dan niet overgaan tot verplaatsing.

Naast gezondheidsrisico�s spelen argumenten mee als horizonvervuiling en vermindering van de waarde van de woningen die in de buurt van hoge masten liggen. Zo heeft Utrecht 20 miljoen euro gereserveerd voor het wegwerken van de hoogspanningsmasten op Leidsche Rijn. De leidingen worden over een afstand van 3,5 kilometer 1,3 meter onder de grond weggewerkt en op bedrijfsterreinen geldt een bouwverbod van 27,5 meter.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateert alleen bij kinderen tot 15 jaar een verhoogd risico op leukemie. De kansen nemen toe bij magnetische veldsterkten in het gebied van 0,2 tot 0,5 microtesla. Het aantal kinderen dat door bovengrondse hoogspanningslijnen wordt blootgesteld aan veldsterkten boven de 0,4 microtesla bedraagt 10.000.

Het RIVM schat daar de risico�s op leukemie op dertig keer groter dan normaal. Op de 110 nieuwe gevallen van leukemie per jaar, zou één ziek kind mogelijk aan hoogspanning te wijten zijn. Daarnaast bestaat een �zwakke� relatie tussen hersentumoren en mensen die beroepsmatig met hoogspanningsleidingen werken. Recente studies van de Gezondheidsraad bevestigen de conclusies van RIVM.

Reageer op dit artikel